Mekteb-i Derviş | İslam

    ABDULKADİR GEYLANİ HAZRETLERİNDEN DUALAR, TESBİHATLAR VE YAKARIŞLAR

    BESMELE-İ ŞERİF DUASI

    Bu dua, Hazreti Abdülkadir Geylani Hazretleri‟ne aittir. Okuyan kimseler evliyalar divanına kaydolurlar. Ömrü boyunca duaları kabul olunur. Dünyada iken cennet sana gösterilir. Bu duayı okumak büyük kazançtır. Okunuş şekli şöyledir: Seher vaktinde kalkıp (786) defa “Bismillahirrahmanirrahiym”de. Hemen ardından Hazreti Peygamber‟e (133) defa salâtü selam getir. Daha sonra da bu duayı okumaya başla. Şeyh Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretleri‟ne ait olan bu duayı okumaya devam et. Bu büyük kazancı sakın bırakma. Birçok sırlara vakıf olduğunu müşahede edeceksin. (M.Ahzab, Şazeli, 337)

    Bismillahirrahmanirrahiym

    “Allahümme inni es‟elüke bi hakkı bismillahir rahmanirrahiym.

    Ve bi hurmeti bismillahirrahmanirrahiym.

    Ve bi fadlı bismillahirrahmanirrahiym.

    Ve bi azameti bismillahir rahmanirrahiym.

    Ve bi celali bismillahirrahmanirrahiym.

    Ve bi cemali bismillahirrahmanirrahiym.

    Ve bi kemali bismillahirrahmanirrahiym.

    Ve bi heybeti bismillahirrahmanirrahiym.

    Ve bi menziletil bismillahir rahmanirrahiym.

    Ve bi melekuti bismillahirrahmanirrahiym.

    Ve bi ceberuti bismillahirrahmanirrahiym.

    Ve bi kibriyai bismillahirrahmanirrahiym.

    Ve bi senai bismillahirrahmanirrahiym.

    Ve bi behai bismillahirrahmanirrahiym.

    Ve bi kerameti bismillahirrahmanirrahiym.

    Ve bi sultani bismillahirrahmanirrahiym.

    Ve bi beraketi bismillahirrahmanirrahiym.

    Ve bi ızzeti bismillahirrahmanirrahiym.

    Ve bi kuvveti bismillahirrahmanirrahiym.

    Ve bi kudreti bismillahirrahmanirrahiym. İrfa‟kadri veşrah sadri ve yessir emri. Verzukni min haysü la yahtesibü. Bi fadlike ve keremike ya men hüve kef ha ya ayn sad. Ha mim ayn sin kaf ve es‟elüke bi celalil ızzeti ve celalil heybeti ve ceberutil azameti en tec‟aleni min ibadikes salihıyn. Ellezine la havfün aleyhim velahüm yahzenun. Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn.”

    EVRAD-I KADİRİYYE

    Eûzübillâhimineşşeytânirracîm, Bismillâhirrahmânirrahîm Elhamdülillâhi Rabbil âlemîn.

    Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na‟büdü ve iyyâke neste‟în. İhdinassırâtal müstakîm.

    Sırâtallezîne en‟amte ‟aleyhim, ğayril mağdûbi ‟aleyhim veleddâllîn. (ÂMİN)

    İnnellâhe vemelâkitehû yusallûne ‟alennebiyy, Yâ eyyühellezîne âmenû sallû ‟aleyhi vesellimû teslîmâ. (Ahzab Suresi, 56)

    Allâhümme salli ve sellim ve bârik ‟âlâ seyidinâ Muhammedin ve ‟âlâ âlihi ve sahbihî ecma‟în.

    Sübhâne rabbike rabbil ‟izzeti ‟ammâ yasifûn ve selâmün ‟alel mürselîn, velhamdü lillâhi rabbil ‟âlemîn. (Saffat Suresi,180-182)

    Essalâtü vesselâmü ‟aleyke yâ Rasûlallâh

    Essalâtü vesselâmü ‟aleyke yâ Habîballâh

    Essalâtü vesselâmü ‟aleyke yâ Halîlallâh

    Essalâtü vesselâmü ‟aleyke yâ Nebiyyallâh

    Essalâtü vesselâmü ‟aleyke yâ Safiyyallâh

    Essalâtü vesselâmü ‟aleyke yâ Hayra Halkillâh

    Essalâtü vesselâmü ‟aleyke yâ Nûra ‟ArĢillâh

    Essalâtü vesselâmü ‟aleyke yâ Eminei Vahyillâh

    Essalâtü vesselâmü ‟aleyke yâ men Zeynehullâh

    Essalâtü vesselâmü ‟aleyke yâ men ġerefehullâh

    Essalâtü vesselâmü ‟aleyke yâ men Kerremehullâh

    Essalâtü vesselâmü ‟aleyke yâ men ‟Azzemehullâh

    Essalâtü vesselâmü ‟aleyke yâ men ‟Allemehullâh

    Essalâtü vesselâmü ‟aleyke yâ Seyyid el Mürselîn

    Essalâtü vesselâmü ‟aleyke yâ Ġmâm el Müttekîn

    Essalâtü vesselâmü ‟aleyke yâ Hâtemennebiyyîn

    Essalâtü vesselâmü 'aleyke yâ Rahmeten lil ‟âlemîn

    Essalâtü vesselâmü ‟aleyke yâ ġefî‟al Müznibîn

    Essalâtü vesselâmü ‟aleyke yâ Resûle Rabbil ‟âlemîn

    Salevâtullâhi ve melâiketihî ve enbiyâihî ve hameleti ‟arşihî ve cemî‟i halkihî ‟âlâ Seyyidinâ

    Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma‟în.

    Allâhümme salli ‟âlâ Seyyidinâ Muhammedin ‟abdike ve habîbike ve Rasûlikennebiyyel ümmiyye ve ‟âlâ âlihi ve sahbihi vesellim.

    Allâhümme salli ‟âlâ Seyyidinâ Muhammedin Nebiyyil Melihi sâhibil mekâmil ‟âlâ vellisânilfasîhi. Allâhümmec‟al efdale salevâtike ebeden ve enmâ berekâtike sermeden ve ezkâ

tahiyyâtike fadlen ve ‟adeden ‟âlâ eşrefil halâikil insâniyyeti ve mecme‟il hakâikil îmâniyyeti ve ûrittecellîyâtil ihsâniyyeti ve vâsiti ikdinnebiyyîn ve mukaddimi ceyşil mürselîn. Ve kâidi Rabbil enbiyâil mükerremîn. Ve efdalilhalki cema‟in âmili vâil ‟izzil a‟lâ. Ve mâlikî ezimmetil mecdil esnâ.

    Şâhidi esrâril ezeli ve müşâhidi envâri sevâbı kılu velî ve tercümânı lisânil kıdemi ve menbâil ilmi vel hilmi vel hıkemi mazhâri sırril cüdil cüziyyi vel külliyyi ve insani ‟aynil vücûdu ‟ulviyyi vessüfliyyi râhi cesedil kevneyni ve‟ayneyni hayâtiddâreynil mütehakkiki bi‟alâ rutebil ubûdiyyeti velmütehalliki biahlâkil makamâtil istifâiyyetil halîlil a‟zami vel habîbil ekremi Seyyidinâ Muhammed ibni

    ‟Abdillâhibni ‟Abdilmuttalibi ve ‟âlâ saîril enbiyâi vel mürselîn. Ve ‟âlâ melâiketel mukarrabîn. Ve ‟âlâ ‟ibâdillâhissalihîne min ehlissemâvâti ve ehlil ‟arâzın küllemâ zekerekezzâkirûn. Ve ğafele ‟an zikrikel ğâfilûn. Ve sellim ve Radiyallahu ‟an ashâbi Resûlillâhi ecma‟în...(İlahi Armağan)

    MEALİ: Rahmeti İlâhî‟den kovulup taşlanmış şeytan‟dan Allah‟u Zülcelale sığınırım.

    Rahman ve Rahîm olan Allah‟u Zülcelalin adıyla.

    Her türlü Hamdü Sena, âlemlerin Rabbi olan Allah u Zülcelale mahsustur. O ki, Rahman ve Rahîm‟dir. Kıyamet gününün tek hakimi‟dir. (Ey Rabbimiz) Ancak sana ibâdet eder, ancak senden yardım dileriz. Bizi doğru yola sevkeyle, gazaba uğramışların ve sapıtanların yoluna değil. Şüphe yok ki, Allah‟u Zülcelâl de, melekleri de Nebî‟ye (Allah‟ın Rasulü Muhammed

    Mustafa'ya (s.a.v) selâtü selâm getirirler. Ey imân edenler. O'na siz de salât getirin, O'nu selametle anın. Allah'ım! Sen Efendimiz Muhammed Mustafa‟ya (s.a.v), O'nun soyuna ve kendisine uyan bütün müminlere rahmet et. Selamet ver. Kendilerini mübarek eyle. Kudret ve İzzet sahibi

    Rabbin, noksan sıfatlardan münezzeh ve berî'dir. İnsanların O'na izafe ettiklerinden uzaktır.

    Allah (c.c) ın Resulleri Peygamberlere selâm olsun. Her türlü Hamdü Sena, âlemlerin Rabbi olan Allah‟u Zülcelale mahsustur.

    Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Rasûlü.

    Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Sevgilisi.

    Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Dostu.

    Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Nebisi.

    Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Temiz kulu.

    Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın En hayırlısı.

    Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Arş'ın Nuru.

    Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Vahyi Emîn'i.

    Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Tezyin ettiği.

    Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Şerefli kıldığı.

    Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Mükerrem kıldığı.

    Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Büyük yarattığı.

    Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Öğrettiği.

    Salât ve selâm sana olsun Ey Resullerin Efendisi.

    Salât ve selâm sana olsun Ey Muttakîlerin İmamı.

    Salât ve selâm sana olsun Ey Nebilerin sonuncusu.

    Salât ve selâm sana olsun Ey âlemlere Rahmet olan.

    Salât ve selâm sana olsun Ey günahkârların şefaatçisi.

    Salât ve selâm sana olsun Ey Âlemlerin Rabbi‟nin Rasûlü.

    Allah‟ın (c.c), meleklerinin, peygamberlerinin, arşını taşıyanlarının ve bütün mahlûkatının salât ve selâmı Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) ya, O'nun soyuna, Ashabına ve kendisine uyan bütün mü‟minlere olsun.

    Allah'ım! Sen ümmî Nebîn, Rasûl‟ün, Habîbin, kulun Efendimiz Muhammed Mustafa‟ya (s.a.v), O‟nun soyuna, ashabına ve kendisine tabi olan bütün müminlere rahmet eyle.

    Allah'ım! Sen yüce makam sahibi fasih lisanlı, güzel ahlâklı Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) Nebî'ye Rahmet et.

    Allah'ım! Ebedî Rahmetlerinin en faziletlisini, Sermedi bereketlerin en artanını, adet bakımından tahiyyetlerinin en temizini; insan olarak yaratılanların en şereflisi, iman hakikatlerinin karargâhı, iyilik tecellîlerinin merkezi, Rahmânî esrarının nüzul mahalli, Rabbani vahdet ülkesinin sır evi, bütün Peygamberlerin ahd ve mîsâk vâsıtası, Rasûller ordusunun öncüsü, bütün şerefli Peygamberlerin kumandanı, bütün mahlûkâtın en üstünü, yüce izzet sancağının taşıyıcısı, yüce kerem dizgisinin sahibi, ezel sırlarının şahidi ilk nurların müşahidi, Kur‟ân‟ın tercümanı, ilmin, ahlakın ve hikmetlerin kaynağı, cüz'î ve küllî ni'metlerin zuhur mahalli, insanın ulvî ve süflî yanlarının gözbebeği, her iki âlemin varlığının nuru, iki cihanın gözü, sana kulluğun en yüce derecesinin göstericisi, ahlâkların en yücesi ile ahlâklanan, en büyük dostun, en şerefli Habîbin, Efendimiz Abdülmuttalib oğlu Abdullah oğlu Muhammed‟e (s.a.v), diğer Nebilere, sana yakın olan meleklere, salih kullarına ve göklerde ve yerde olanların hepsine ver. Seni zikredenler Seni zikrettikçe, zikirden gafil kalanlarda gafil kaldıkları müddetçe sen ver Allah'ım. Allah‟u Zülcelâl Resûlünün (s.a.v) bütün Ashabından da (r.a) Razı olsun... (ÂMİN)

    Gavs-ı A'zâm Abdülkâdir Geylânî'(k.s) Hazretlerinin, bütün başı dertte olanlara yaptığı çok faydalı, Sabah akşam yedişer kere okunması tavsiye edilmiş olan bir duası:

    EUZUBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİYM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM

    Rabbiy inniy mağlubun fantasır, vecbür kalbil münkesir, vec'mâ şemlil müddesir, inneke enter rahmanül muktedir; ikfiniy yâ Kâfi fe enel abdul muftekir ve kefâ billahil veliyyen ve kefâ billahil nasıyra; inneş şirke lezûlmün azîm. Ve mallâhu yuriydu zulmen lil ibad. Fekutia dabirul kavmilleziyne zalemu, velhamdulillahi rabbil alemiyn.

    Manası: “Rabbim, yenildim; behemehâl yardım et-nusretinle muzaffer eyle. Kırılmış kalbimi birleştir-bütünleştir-tekleştir. Parçalanan birliğimi cem eyle. Zira Sen, evet Sen kesinlikle Muktedir Rahman‟sın. Bana yetersin. Ey Kafiy. Zira ben Senin hiçbir şeyi olmayan kulunum. Veliy olarak Allah yeter, Nasıyr olarak Allah yeter. Kesinlikle şirk büyük bir zulümdür ve Allah, kulları için zulüm dilemez. Zulmeden topluluğun arkası kesilmiştir; âlemlerin Rabbı olan Allah‟a Hamd olsun.

    ABDULKADİR GEYLANİ (K.S)'NİN YAKARIŞI

    “Yüce Allah‟ım bütün organlarımızı sana ibadete yönelt kalplerimizi gönüllerimizi seni tanımağa çevir, tüm ömrümüzde gecelerimizde gündüzlerimizde bizleri kendine bağla, bizleri geçmişteki salih zatların arasına kat, onlara bahşettiğin manevi rızıklarını bizlere de lutfeyle, onlara nasıl davranıyor isen bizlere de öyle davran.“ AMİN”

    Allah'ım! Sen bizim kalplerimizi biliyorsun, onları islah et. Sen bizim ihtiyaçlarımızdan haberdarsın, onları veriver. Sen bizim günahlarımızı biliyorsun, onları afvediver. Sen bizim kusurlarımızı, ayıplarımızı biliyorsun, onları örtüver. Bizi yasakladığın yerlerde görme. Yasakladığın yerlere gitmiş olmayalım. Emrettiğin yerlerde de bizi arar duruma düşürme. Biz daima senin emrettiğin yerlerde bulunalım. Bize zikrini unutturma. Bizi mekrinden emin kılma. Bizi kendinden başkasına muhtaç etme, kendinden başkasına meyleder ve el açar duruma düşürme. Bizi senden ayıran her şeyi bizden ayır. Bize zikrini, şükrünü ve güzel bir kullukla kulluk etmeyi ilham et. (Amin) (Fethu'r-Rabbânî)

    Ey Yücelerden Yüce Rabbim! Bütün mal ve mansıp sahipleri kapılarını sürmelediler.

    Sen‟in yüce dergâhının kapısı ise asla kapanmaz ve dilekte bulunanlara herzaman açıktır.

Ya Rabbî, Ya İlahî! Yıldızlar gaybûbet âlemine, gözler de uykuya daldılar. Sen ise, ey

Rabbim, Hayy‟sın, Kayyûm‟sun; uykudan, uyuklamadan sonsuz defa münezzeh ve müberrâsın.

Ya Rab! Gece, karanlığıyla mevcûdâtın üzerini örtünce döşekler de seriliverdi ve sevenler

sevdikleriyle başbaşa kaldılar. Sen, Sen‟in yolunda, Sana ulaşma istikametinde cehd ü gayret

içinde bulunanların biricik sevgilisi, (benim gibi) yalnızlık gurbetine maruz kalanların da

yegâne enîsisin!

Ya İlâhî! Ulu dergâhına sığınan bu kimsesiz kulunu kapından kovacak olursan ben gidip

hangi kapıya iltica edebilirim ki! İlâhî! Yakınlığından mahrum edersen beni, o zaman ben kimin

yakınlığını umabilirim ki! İlâhî! Şayet Sen bana azap etmeyi murad buyurursan, ben biliyorum ki,

cezalandırılmaya fazlasıyla müstehakım! Fakat affınla sarıp sarmalarsan, o da Sen‟in lütfun ve

keremindir.

Ya Seyyidî, ya İlâhî! Marifet erbabı kulların Sen‟i bulduklarında Sen‟den başka ne varsa

hepsinden yüz çevirmişlerdir. Salih kulların Sen‟in fazlınla necâta ermişlerdir. Taksîratı pek çok

günahkârlar da “Tevbe, ya Rabbi!” deyip yine Senin kapına yönelmişlerdir.

Ey affı güzel Rabbim! Ne olur, affının serinliğini ve marifetinin halâvetini benim ruhuma da

duyur ve beni onlarla doyur! Her ne kadar ben bunlara lâyık olmasam bile, haşyetle önünde iki

büklüm olup ikâbından sakınılmaya lâyık olan da, mücrimlerin günahlarını bağışlama şanına

yaraşan da yalnız Sen‟sin!

Allah‟ım! Nurunla bizi dosdoğru yola hidayet eyle ve yüce huzurunda hep sadâkatle

kullukta bulunma payesini bize de lutfet! Lutfet ki Allah‟ım, dillerimiz sürekli Sen‟in zikrinle

meşgul, bedenimiz bütün uzuvlarıyla Sen‟in emrine mutî‟, kalblerimiz de yalnız Sen‟in

marifetinle dolu olsun. Ruhlarımızı müşâhedenle kanatlandır; kalb, sır gibi latîfelerimizi de

yakınlığınla taçlandır. Sen her şeye kâdirsin. Sen‟den dünya hayatında zühdümüzü ve

nezdindeki derecelerimizi artırmanı diliyoruz.

Ey kalblerin ancak yakınlığıyla sükûna erdiği, hayatın sadece lütf u ihsanıyla başladığı ve

devam ettiği, ünsüyle ve dergahının kapısını hep açık tutmakla, salih ve mukarreb kimselerin

gönüllerine ferahlık salan, ölümü ve hayatı yaratan, uzaklaştıran ve yakınlaştıran, saîd ve şakî

kılan, kalbî istidadını kaybetmişleri dalâlet çukurlarına atan ve temiz gönülleri sırat-ı müstakîme

ulaştıran, fakirliğe maruz bırakan ve zenginlikle serfiraz kılan, kullarını imtihan eden, dilerse

affeden, her şeyi takdir buyuran ve irade ettiklerini kazasıyla varlık sahasına çıkaran Yüceler

Yücesi Allah‟ımız! Biz katiyen inanıyoruz ki, olup biten her şey Sen‟in ezelde takdir buyurduğun

büyük planın birer parçası olarak meydana gelmektedir.

Rabbim! Sen‟in kapından başka hangi kapıya yönelebilir, Sen‟den başka kime teveccüh

edebilirim! Ululuk ve azamet tahtının yegâne sultanı Sen‟sin; güç ve kuvvet de yalnız Sana

aittir. Yüce Rabbim! Sen Maksûd-u Hakikî iken, ben başka kimi maksat ittihaz edebilirim! Sen 

yegâne ma‟bûd iken, ben başka kime ubûdiyette bulunabilirim! Bütün hazineler Sen‟in

tasarrufun altındayken benim ihtiyaçlarımı başka kim karşılayabilir!

Ey kullarının Kendisine tevekkül ettiği, korkanların dergâhına sığındığı, darda kalmışların

ümitlerini ihsanlarına bağladığı, ızdırar içerisinde kıvranan bîçarelerin güç ve kuvvetine,

rahmetinin enginliğine sığındığı, fazl u keremine ellerin açıldığı ve dileyenlerin kapısına yöneldiği

Ulu Mevlâm! Hiçbir surette ve hiçbir sebeple Sana karşı şekvada bulunma hakkım yoktur; ben de

salih kulların gibi rahmetini ümid ediyor ve inayetini diliyorum; beni tevekkül gibi yüce bir hasletin

özüne varmış bahtiyarlardan eyle! Ey kullarına en yakın olan, onları işiten ve isteklerine icabet

eden Rab! Bu nâçar kulunun dileklerine de cevap ver; onun endişe ve korkularını da gider ve

umduklarında haybet ve hüsrana uğratma!

Yüce Allah‟ım! Bizler yürüyeceğimiz yolu tam olarak bulamamış bir kısım şaşkınlarız;

yolların en müstakîmine Sen bizi hidayet et! Fakirliğimize, zayıflığımıza ve aczimize derman ol;

günahlarımızı yarlığa, ey Nur, ey Hâdî, ey Ganiyy, ey Kaviyy, ey Gafûr u Rahîm! Allah‟ım,

nezdinden göndereceğin bir ruhla bizi te‟yîd ve takviye ve ilm-i ledünden bize de ta‟lim buyur.

Razı ve hoşnut olduğun yüce dinimiz üzerine ayaklarımızı sabitle ve bizi, haklarında ebedî

saadet takdir buyurduğun, hoşnutluğunla sevindireceğin, cemâlinle gözlerini aydınlığa

kavuşturacağın bahtiyar kullarından eyle!

Allah‟ım! Şu muvakkat dünya hayatında sadece Sana kullukta bulunmak ve masiyetlerden

kaçmak istiyorum. Bu dileklerimi gerçekleştirmeyi benim için kolay kıl; neticede de beni Cennetine

al, cemâlini müşahede ile mesrûr et ve ikaba uğramaktan sıyanet buyur!

Allah‟ım! Ömrümüzü hep tâat eksenli sürdürme, ölmeden evvel de tevbe kurnalarında küçükbüyük bütün günahlarımızdan arınıp öylece huzuruna gelme hususunda bizden yardımını esirgeme!

Sorgu esnasında yalpalamaktan ve kaybetmekten koru ve bizi kitabını sağından alanlardan eyle.

Mahşer gününün korku ve endişelerinden emin kıl. Sırat-ı müstakîminden ayırma. Rahmetinle,

kereminle bizi naîm cennetlerine al. Affınla, hilminle muamelede bulun; bulun ki dokunamasın bize

o azab-ı elîm, ey Berr u Rahîm ve ey Halîm ü Kerîm!

Ya Ekreme‟l-Ekremîn! Bizim bir faydayı celbedecek ya da bir zararı def‟edecek güç ve

kuvvetimiz yoktur. Hiçbir şeye sahip olmayan bir kısım fakirler, hiçbir şeye güç yetiremeyen bir

kısım zayıflarız. Hayır, bütünüyle Sen‟in elindedir ve her iş encamı itibarıyla Sana rücû

edecektir. Allah‟ım! Bizi emir buyurduğun hususları gerçekleştirmeye muvaffak kıl. Mükellef

tuttuğun vazifelerimizi yerine getirebilmemiz için yardımcı ol. Fazl u rahmetinle bizi başka her

şeyden müstağnî tut. İnâyât ü kereminle kırık döküklerimizi onar ve mâ fâtımızı (fevtettiğimiz

şeyleri) telâfi imkânları sun!

Allah‟ım, merhameti sonsuz Allahım! Bizim idrak ufkumuzun kuşatamadığı ya da istemeyi

bile bilemediğimiz, hayır olarak kullarından herhangi birisine vaad ya da ihsan ettiğin ne kadar

güzellik varsa onların hepsini rahmetinden biz de diliyoruz.

Allah‟ım! Zayıflığımı, çaresizliğimi, insanlar arasındaki önemsizliğimi, değersizliğimi Sana

şikâyet ediyorum. Sen Erhamürrâhimînsin; bütün çaresizlerin Rabbi de, bu çaresiz kulunun Rabbi

de Sen‟sin; beni, kötülük yapacak, düşmanlıkta bulunacak kimselerin insafsızlığına terk etmezsin.

Ah, keşke bu mücrim kuluna karşı gazabın olmadığını bir bilebilseydim; o zaman başka

hiçbir şeyi önemsemezdim. Affına layık değilim ama onu da dört gözle beklerim. Gazabının gelip

beni bulmasından, hiddetine maruz kalmaktan, bütün karanlıkları ışığa kavuşturan ve dünya ve

ahiret umûrunun salâhına vesile olan nuruna sığınıyorum. Benim halimi ıslah edecek güç ve

kuvvet de yalnız Sen‟de dir; Sana sonsuz hamdediyor ve hoşnutluğunu diliyorum.

Ey emellerimi lütf u keremine ve ihsanlarının güzelliğine bağladığım. Gizli-açık her hâlimi

gören ve âkıbetimin nasıl olacağını bilen Yüce Rabbim! İnişli-çıkışlı hallerimi ve dilimin hâcâtıma

tercüman olamayışını da yine Sana şikâyet ediyorum. Yegâne mâlikim Sen, yaptığım her işi

neticeye erdirecek olan Rabbim de Sen‟sin. Hiçbir halim Sana gizli kalmaz. Gamlarımı,

kederlerimi görür, işitir ve bilirsin. 

Rabbim! Dûçar kaldığım musibetler büyüdü de büyüdü. Tasalarımın hadd ü hesabı yok.

Gençliğim çoktan elden gitti. Duygu ve düşüncelerim duruluğunu kaybetti.. topyekün kederler

üzerime çullandı. Bir mükafaata mı mazhar olacağım yoksa bir mücazaata mı maruz kalacağım,

onu da kestiremiyorum, ey dönüşümün Kendisine olacağı, içimden geçenleri de, dışıma

aksedenleri de, arzularımı da, sonumun nasıl olacağını da bilen Rabbim!

Allah‟ım! Aciz ve zayıf düştüm, çaresiz kaldım. Fikrim herc ü merce uğradı, durumum iyice

zora girdi. Halim kötüleştikçe kötüleşti. Hayallerimin gerçekleşme ihtimali iyice düştü. Hasretim

büyüdükçe büyüdü, âh u enînlerim semalara ulaştı, sırlarım âşikâr oldu. Gözyaşlarım sel olup aktı.

Allah‟ım, Sen benim yegâne melceimsin. Huzuruna gelebilmek için en büyük vesilem de

yine Sen‟sin, Sen‟in rahmetindir; açığımı ve gizlimi bilen sadece Sen olduğun için acılarımı,

ızdıraplarımı Sana arzediyor, başımda dönüp duran felaketleri def‟etmeni diliyorum.

Ulu Allah‟ım, Sen‟in kapın talebi olanlara her zaman açıktır ve Sen‟in fazlın muhtaç

olanlara mutlaka ulaşır. Arz-ı hal edilebilecek ve bir talepte bulunulabilecek en son merci yalnız

Sen‟sin. Ey duyan, gören, olup biten her şeyi manzar-ı âlâdan temâşâ eden; arzın ve semanın,

esmâ-i hüsnanın sahibi; isimleri kâinatın devam ve bekasının vesilesi Yüce Rabbim! Sen‟den,

akan gözyaşıma, bitkin ve bîtap düşen bedenime, dermansız halime, sönüp gitmeye yüz tutmuş

gençliğime merhamet etmeni diliyorum. Âmin. (el-Kulûbü‟d-Dâria‟sh. 30-37. )

Ramazan Duası

Selam sana ey oruç ayı..

Selam sana ey namaz ayı..

Selam sana ey iman tazeleyen ay..

Selam sana ey Kur‟an-ı Azim‟in geldiği ay..

Selam sana ey nurlarla dolu ay..

Selam sana ey Yüca Allah‟tan mağfiret ve gufran getiren ay..

Selam sana ey alt bataklıklardan çıkarıp yüksek derecelere ulaştıran, diplerden kurtaran ay..

Selam sana ey tevbekarlara ve ibadet ehline bir ganimet olan ay..

Selam sana ey irfan sahiplerini sevindiren ay..

Selam sana ey Allah yolunda daha fazla çalıştıran ay..

Selam sana ey ey her kötülükten yana emniyet veren ay..

Sen asilere bir hapishane, müttakilere bir gönül arkadaşı oldun..

Selam: Yanan kandillere, parlayan lambalara, düşen göz yaşlarına, nurlu mihraplara,

gözlerden dökülen yaşlara, yanık kalplerden yükselen nefeslere..

Allah‟ım,Bizi, namazını ve orucunu kabul buyurduğun kimselerden eyle..

Bizi, kötülüklerini iyiliğe çevirdiğin, rahmetinle cennetlerine koyduğun kimselerden eyle..

Bizi, derecelerini yükselttiğin zümrelerden eyle..

Ey merhametliler merhametlisi..(Amin)(Gunyet‟üt- Tâlibin / Abdülkadir Geylani (k.s)

Bela Ve Musibetlere KarĢı Dua

Allah‟ım, bizi belalara duçar etme. Bizi belalarla imtihan etme! Allah‟ım, bize belalara maruz

kalmadan sana yakın olmayı nasip et. Allah‟ım, bizi kendine yaklaştır, hiç mesafesiz yaklaştır. Bizim

ne senden uzak olmaya takatimiz var, ne de belalara tahammül etmeye. Bize belaların ateşi olmaksızın

sana yakınlığı nasip et. Eğer belaların ateşine atılmamız mutlaka gerekiyorsa, bu takdirde bizi o ateşte

bir semender yap. O semender ki, ateşte yaşar, orada sükûnet bulur. Ateş ise ona zarar vermez, onu

yakmaz. Belaların ateşini de bize tıpkı dostun İbrahim‟in ateşi gibi yap. Ateşe atıldığı zaman nasıl ki

onun etrafında yeşillikler bitirdi isen, bizim etrafımızda da öylece yeşillikler bitir. Bizi bütün eşyadan

müstağni kıl. Tıpkı dostun İbrahim‟i müstağni kıldığın gibi. Bizi kendinle ünsiyet peyda ettir. Bizi

kendine dost eyle. Tıpkı İbrahim‟i dost edindiğin gibi. Bizi musibetlerden muhafaza eyle. Tıpkı O‟nu

muhafaza eylediğin gibi. Âmin..(Fethu‟r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (k.s)

Allah‟ım,bize gerek sana karşı,gerekse kullarının seçkinlerine karşı hüsn-ü edeple davranmayı

nasip et.Sebeplere dayanıp güvenme iptilasına bizi müptela kılma.Seni tevhidimiz ve sana olan

tevekkülümüz üzerinde bizi sabitkadem eyle.Bizi kendinle ve hacetleri yalnız sana arzetmekle

başkalarından müstağni kıl.Bizi kendi sözlerimizle ve kendi amellerimizle imtihan etme.Onlar

sebebiyle cezalandırma.Bize lütfunla,kereminle ve müsâmahanla muamele et..Amin..(Fethu‟rRabbâni/Abdülkadir Geylani(k.s)

İlahi! Bu niyabet meselesinde senden af ve afiyet diliyorum. Yani halen yapmakta olduğum bu

irşâd meselesinde af ve afiyet diliyorum. Peygamberleri ve Rasûlleri çekip aldın. Onlar bu dünyadan

göçüp gittiler. Onların yerine beni en ön safa sürdün. Senin kullarının verdiği sıkıntı ve meşakkatlere

katlanıyorum. Senden af ve afiyet diliyorum..İnsan ve cin şeytanlarının ve bütün yaratıkların şerrine

karşı bana yardımını lütfet. Âmîn!…(Fethu‟r-Rabbânî, syf 441 / Abdülkadir Geylani ks

ABDULKADĠR GEYLANĠ(K.S) HAZRETLERĠNĠN TESBĠHATI

ED‟ĠYYETÜ‟L-EZKAR

EuzübillahimineĢĢeytanirraciymBismillahirrahmanirrahiym

Bismillahi Ya Kerîmü, Bismillahi Ya Hannanu, Bismillahi Ya Mennanu,Bismillahi Ya

Kahharu, Bismillahi Ya Settaru, Bismillahi Ya Gaffaru, Bismillahi Ya Azizü, Bismillahi Ya Evvelü,

Bismillahi Ya Ahiru,Bismillahi Ya Rahmanu, Bismillahi Ya Rahimü, Bismillahi Ya Rabbü, Bismillahi

Ya Allahu Celle Celalühü.

Bismillahi Vela Havle Vela Kuvvete illa billahil Aliyyil Azîm. Velhamdu lillahi Rabbil

Alemiyn.

Elhamdulillahi hamden kesîran tayyiben mübareken fîhi kema yuhibbu Rabbüna en yuhmede

veyenbeği lehû. Allahümme ya Rabbi lekel hamdü kema yenbeğî li celali vechike ve li-azimi

sultanike.

Euzübillahis-Semî‟il-ÂlimimineĢĢeytanirraciym.(3defa) Bismillahirrahmanirrahiym.

Lev enzelna hâzel-Kur‟ane alâ cebelin leraeytehu hâşian mütesaddian min haşyetillahi vetilkelemsalü nadribühâ linnasi leallehüm yetefekkerun. Hüvallahüllezi lâ ilahe illa hüve, âlimü‟l-gaybi ve‟şşehadeti hüve‟r Rahmanu‟r Rahim

Hüvallahül-lezi lâ ilahe illa hüve, el-Melikü‟l Kuddûsü‟s Selamü‟l Mü‟minül Müheyminül

Azizül Cebbarru‟l-Mütekebbir, Subhanallahi amma yüşrikûn.

Hüvallahu‟l Hâliku‟l Bâriu‟l Musavviru lehül Esmaül hüsnâ, yüsebbihu lehû mâfis-semavati

vel-ard, vehüvel Azizül Hâkim.

Hüvallahül-lezi la ilahe illa hüve‟r-Rahmanu, er Rahimü, el Melikü, el-Kuddüsü, es-Selamü, elMü‟minü, el-Müheyminü, el-Azizü, el-Cebbarü, el-Mütekebbiru, el-Hâliku, el-Bâriu, el-Musavviru,

el-Gaffaru, el-Kahharu, el-Vehhabu, er-Rezzaku, el-Fettahu, el-Alîmü, el-Kâbizu, el Bâsitu, el-Hâfidu,

er-Râfiu, el-Muizzu, el-Müzillü, es-Semiu, el-Basîru, el-Hakemü, el-Adlü, el-Latifü, el-Habîru, elHalîmu, el-Azîmu, el-Gafuru, eş-Şekuru, el-Aliyyu, el-Kebîru, el-Hafîzu, el-Mukîtu, el-Hasîbu, elCelîlü, el-Kerîmü, er-Rakîbu, el-Mucîbu, el-Vâsiu, el-Hakîmü, el-Vedûdu, el-Mecîdü, el-Bâisü, eşŞehidü, el-Hakku, el-Vekîlü, el-Kaviyyü, el-Metînü, el-Veliyyü, el-Hamîdü, el-Muhsi, el-Mübdiü, elMuîdü, el-Muhyi, el-Mümiytü, el-Hayyu, el-Kayyumü, el-Vâcidü, el-Mâcidü, el-Vâhidü, el-Ehadü,

es-Samedü, el-Kâdiru, el-Muktediru, el-Mukaddimu, el-Müahhiru, el-Evvelü, el-Âhiru, ez-Zâhiru, elBâtınü, el-Vâlî, el-Mütealî, el-Berru, et-Tevvâbu, el-Müntek?

Etiketler: Abdulkadir Geylani Hazretlerinden Dualar, Tesbihatlar ve Yakarışlar, Abdulkadir Geylani Nasihatları, Abdulkadir Geylani Tasavvuf, Abdulkadir Geylani Eserleri, Abdulkadir Geylani Çocukları Ailesi, Abdulkadir Geylani Türbesi | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular