Mekteb-i Derviş | İslam

   EBÛBEKİR ABDÜLAZİZ (K.S)
   (H.532.M.1139.V.H.602.M.1205)

    Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretlerinin çocuklarındandır. H.532 Şevval ayında. M. 1139 yılında dünyaya gelmiş olup, büyük bir âlim ve gayet mütavazi bir veli idi. Birçok ulemadan icazet almış ve hadis rivayet etmiştir. Önce babası Gavs’ul Azam Abdulkadir Geylani (k.s) Hazretlerinden, Ebi Mansur Abdurrahman bin Muhammed el-Kazaz ve zamanın büyük veli ve âlimlerinden eğitim görmüş icazet almıştır. Kendisindende birçok âlim ve veli icazet almış dini mübini islama hizmet etmişler, Kadiri tarikını gönüllere nakşetmişlerdir.

    Tevâzusu ile bilinen Abdülazîz (k.s) de medresede ders vermiş ve insanlara nasihat etmiştir. Filistin’de Askalan şehrine yapılan gazaya iştirak etmiş, Kudüs’e giderek Mescid-i Aksâ’yı ziyaret ettikden sonra Sincar (Musul’un batısı)’da Ciyâl köyüne çekilmişti.

    Aynı zamanda Bağdat’daki Kādirî şerîflerinin de atası olan Abdülazîz’in, İbn Hacer 580 (1184) yılı civârlarında Ciyâl’e geldiğini söylemektedir. (İbn Receb, Zeyl alâ tabakāt, II, 472; İbn Hacer, ed-Dürerü’l-kâmine fî a‘yâni’l-mieti’s-sâmine, Dârü’l-Cîl, III, 452; Azamat, “Kādiriyye”, XIV, 132.)

    Orayı kendisine vatan edinen Abdülazîz’in soyundan gelenler de burada yaşamıştır.

    Onun babasının manevî terbiyesinde kâmil bir mürşid olduğunu söyleyen Rif‘at Efendi’ye göre Abdülazîz’in irtihâli 12 Rebîulevvel 602 (22.10.1205)’dir. ( Nefha, vr. 144a-b.)Tâdifî ise Rebîulevvelin on sekizinci günü vefât ettiğini ve kabrinin de yaşadığı Ciyâl köyünde olduğunu söylemektedir.( Kalâid, s. 42.)

    Kaynaklarda Muhammed ve Abdülhalık isminde iki oğlu olduğu belirtilen Şeyh Seyyid Abdülaziz hazretlerinin üçüncü oğlu Şeyh Seyyid Ahmed hazretleri ve onun oğlu Emir Tac hazretleri belirtilir..

(et-Tâdifi, Muhammed bin Yahya, Kalâidü’l-Cevâhir s.55; Behçetü’l-Esrar 114; Hadikatü’l-Evliya 73;Cevherden gerdanlıklar Alem yayınları–2007. Abdûlkâdir Geylânî ve hayatı İnsan yayınları 2008)

    Özellikle Abdulkadir Geylani (k.s) Hazretlerinin oğulları Abdülazîz (k.s) ve Abdürrezzâk (k.s) soyundan gelenler Bağdat’ta meşhûrdur. İlimle meşgûliyetleri yanında aynı zamanda Kādiriyye tarikatının şeyhidirler. Ve Geylânî’nin medrese ve külliyesinin vakıf ve nakîblik vazifelerini üstlenmişlerdir. Bu iki evlâdın soyundan gelenlerin bir kısmı Safevî ailesinin hükümranlığı zamanında Bağdat’ı terk etmiş, Halep, Şam, Mısır, İstanbul gibi İslâm dünyâsının muhtelif köşelerine dağılmışlardır. Bu durum Şah İsmail’in 914 (1508-9)senesinde Bağdat’a giriş günlerine rastlamaktadır. Kanûnî Sultan Süleymân Bağdat’ı İranlılardan geri aldığında Abdülazîz’in torunlarından olan Kādîrî vakfının mütevellîlerinden Zeyneddîn’i nakîb olarak tayin etmiştir. Zeyneddîn 941 (1535) tarihinde Osmanlı askerinin Bağdat kalesini ele geçirmesinde yardımcı ve destek olmuştur. Fethi takibeden günlerde Kanûni, ordunun müftüsünün de katıldığı bir büyük kalabalık önünde Zeyneddîn’e şükranlarını sunmuş ve kendisini nakîbliğe tâyînini bir fermânla bildirmiştir.  (20 Ramazan 941/24.03.1535). Osmanlı hânedânın bu aile mensûplarına karşı maddî ve manevî lütufkâr tavrını ortaya koyan birçok belge Başbakanlık Osmanlı Arşiv’inde bulunmaktadır. Geylânîlerin askerlikten muafiyeti, dersaâdete gelmiş olanlara atıyye ihsânı, maddî sıkıntıda bulunanlara ve yolculuğa  çıkanlara yolda yardım edilmesi, bazılarına maaş tahsîsi, hacca niyet edenlere işlerinde yardımcı olunması ve gerekli hürmetin gösterilmesine ilişkin belgeler bunlardan bazılarıdır.

(OsmanlıArşivleri: İrade Dâhiliye Evrağı,1105/86580.866/69296.976/77080.996/8698. Yıldız Perakende Asker iMaruzatı Evrakı,83/67.Y.P.Mabeyn Başkâtibi Evrakı,3/52)

Etiketler: Ebubekir Abdulaziz Hayatı Eğitimi, Geylani, Kadiri, Ebubekir Abdulaziz Vefatı, Ebubekir Abdulaziz Nasihatları, Ebubekir Abdulaziz Tasavvuf, Ebubekir Abdulaziz Eserleri, Ebubekir Abdulaziz Çocukları Ailesi, Ebubekir Abdulaziz Türbesi | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular