Mekteb-i Derviş | İslam

   HACI MUHAMMED BABA (K.S.)
   (D. –V.H.1348.M.1929)

    Elazığ'ın Hazar gölü kenarındaki Kürk köyünde doğdu. O bölgede kendilerine Gafur oğulları denmektedir. Mübarek hayatlarının ilk zamanları hakkında pek fazla bir bilgi yoktur. Hacı Ömer Hüdâî Baba (k.s) Hazretleri ile nerede ve ne zaman tanıştıkları da pek bilinmiyor.

    Hacı Muhammed Baba (k.s) Hazretleri, kendi köyündeki gayrı menkulü satarak manen olduğu gibi zahiren de Şeyhine yakın olmak için Kövenk'e taşınmayı arzu eder. Bu talebi Hacı Ömer Hüdâî Baba (k.s) Hazretleri tarafından da kabul edilir. Kendisine Kövenk'te bir parça da arazi satın alınır. Böylece oraya, şeyhinin daha yakınına yerleşir.

    Hacı Ömer Hüdâî Baba (k.s) Hazretlerinin sohbetine devam edip mümtaz halifelerinden olur. Uzun seneler şeyhinin yakın hizmetinde bulunur.

    Hacı Ömer Hüdâî Baba (k.s) Hazretleri fani dünyadan baki âleme teşrif buyurduktan sonra kendisinin manevî hal ve derecesine hiç kimse ulaşamayınca Kurbiyetu'l-Kübra makamı Yemen'de bulunan bir şeyh-i kâmile nasip olur. Hacı Ömer Hüdâî Baba (k.s) Hazretlerinin halife ve müridanının eski neşe ve feyizli halleri kalmaz. Bunun üzerine Hacı Ömer Hüdâî Baba (k.s) Hazretleri, Hacı Muhammed Baba (k.s) Hazretlerine Medine-i Münevvere'ye gidip Resulûllah (s.a.v) Efendimizi ziyaret etmesini ve hizmetinde bulunmasını emir ve işaret eder. Bu manevî emir ve tavsiye üzerine Hacı Muhammed Baba (k.s) Hazretleri derhal Medine'ye gider. Orada yedi yıl kadar mücavir olarak kalır. Bir gün Ravza-i mutahharaya vasıl olup Peygamber (s.a.v) Efendimize: Bana ya şeyhimin makamını verin, ya da canımı alın, diye arz-ı meram ederek istirhamda bulunup şefaatlerine sığınır. Nihayet Cenabı Hakk (c.c) Hazretlerinin lütuf ve keremi, Peygamber (s.a.v) Efendimizin şefaat ve teveccühleri, Pirimiz Mahbubu-ı Subhanî Abdûlkâdir Geylânî (k.s) Hazretlerinin ve silsile-i meşayıh-i kiram efendilerimizin himmet ve duaları bereketi ile Hacı Ömer Hüdâî Baba (k.s) Hazretlerinin makam-ı âlileri Hacı Muhammed Baba (k.s)  Hazretlerine  ihsan edilir.

    Bir müddet sonra Kövenk’e dönmesi manen İşaret olur. Bunun Üzerine Hacı Muhammed Baba (k.s) Hazretleri Kövenk’e gelip Hacı Ömer Hüdâî Baba (k.s) Hazretlerinin postuna oturup İrşad makamına geçer. Onun makam-ı İrşada oturmasını hoş karşılamayan diğer halifeler toplanıp onu makamından tard etmek, posttan kaldırmak İsterler:- Hüdâî Baba'nın bir tek halifesi sen misin ki, gelip buraya oturdun. Bu hakkı nereden aldın; sen kendini ne zannediyorsun, gibi sözler sarf ettiler. Ne kadar uğraştıysalar da muvaffak olamadılar.

    Yine böyle bir zamanda Hacı Muhammed Baba (k.s) Hazretleri gayet celalli bir halde onlara şöyle der:- Kuvvetiniz ve kudretiniz varsa kaldırın beni buradan. Manevî kuvvetiniz varsa, işte ben hazırım, kesin. Sonra da diriltin, diriltebilirseniz. Şayet buna muktedir değilseniz, gelin, ben kesip sonra da dirilteyim! O esnada müridandan bazılarına Hacı Muhammed Baba (k.s) Hazretlerinin makamı malum oldu. Boyun eğip tasdik ettiler.

    Bu hadiseden sonra bir daha da kimse gelip kendisini rahatsız etmedi. Hacı Ömer Hüdâî Baba (k.s) Hazretlerinin müridânının cümlesi kabul edip rızalık gösterdiler.

    Hacı Mustafa Hayri Baba (k.s) Hazretleri der ki: Bir sebepten dolayı Hacı Muhammed Baba (k.s) Hazretleriyle beraber bir yere gidiyorduk. Giderken birden durdu, bir tarlaya girdi. Bîr avuç arpa başağı alıp elinde iyice öğüttü. Sonra da "Ya Allah" deyip elindeki ekin kılçıklarını üfledi. Saman parçaları da uçup gözden kayboldular. Kocatepe-Haymana Harbinin devam ettiği zamanlardı. Ertesi günkü gazetelerde, Kocatepe-Haymana’daki düşman askerlerinin gözlerine ekin kılçıklarının battığı, düşmanın heder olduğu yazılıydı.

    Hacı Mustafa Hayri Baba (k.s) Hazretleri, Hacı Muhammed Baba (k.s) Hazretlerinin şöyle buyurduğunu naklediyor:-Cenabı Hakk (c.c) Hazretleri ile aramda bulunan yetmiş üç bin perdenin yetmiş iki binini Bi-iznillahi Teâlâ kaldırdım. Birisinin de ibiklerini topladım."

    Bazen Hacı Muhammed Baba (k.s) Hazretlerine sıtmaya müptela olan hastaları getirirler, şifa bulması için Cenab-ı Hakk’a dua etmesini isterlerdi. Hacı Muhammed Baba (k.s)Hazretleri de gelen adamlara; Saçının dalından bir kıl koparıp verir, onlarda suya koyup içince sıtma hastalığından kurtulurlardı.

    Hacı Mustafa Hayri Baba (k.s) Hazretleri diyor ki: Hacı Muhammed Baba (k.s) Hazretleriyle Diyarbakır'dan dönerken bir köye uğradık. Orada bulunan köylülerden birisi Hacı Muhammed Baba (k.s) Hazretlerine gelerek: Efendim, hanımım ölüm döşeğinde hasta yatıyor. Ölürse çoluk çocuğum öksüz kalır. Dua buyurun da hastalığından şifa bulsun, diye arz-ı meramda bulundu. Bunun üzerine Hacı Muhammed Baba (k.s) Hazretleri hastanın kulağına bazı şeyler okudu. Köyden ayrılıp epey bir müddet gittikten sonra Hacı Muhammed Baba (k.s) Hazretleri birdenbire durdu: Eksik ettik Hayri! Kadıncağızın ömrü ziyâde oldu ama onun için rızık talebinde bulunmadık, yaşar fakat rızık olarak hiç bir şeyden istifade edemez, dedi ve beni kadının kulağına bir şeyler okumam için köye geri yolladı. Baba, ne okuyayım, diye sordum. Aklına ne gelirse onu oku, dedi. Ben de gittim. Ya Rabbi, bu kadının rızkını temin buyur, diye dua ettim. Bir de şifâ ayeti okudum. Babanın yanına geldiğim zaman şöyle buyurdu: İşte iş şimdi tamam oldu. Bundan böyle hem yaşar, hem de rızkından istifade eder.

    Hacı Mustafa Hayri Baba (k.s) Hazretleri diyor ki: Bir gün Elazığ'a yayan gittim. Ayaklarım şişti. Bunu gören arkadaşlar: Senin bu halin nedir, dediler. Ben de: At üstünde gezmiş adamım. Bu şeyhte kuvve-i kudsiyye olmasa bu hale gelir miydin, derken Şeyh Hazretleri arkamdan seslendi: Sen, seni mi geliyor sanıyorsun. Biz nazar ediyoruz da geliyorsun, dedi ve ilave etti: Hanımlarınızı sevdiğiniz kadar bizi sevseniz, sizi Allah'a ulaştırırım.

    VEFATI

    Hacı Muhammed Baba (k.s) Hazretleri H.1348/M.1929 yılında dar-ı bekaya vuslat etmişlerdir. Kendinden sonra irşad makamına Hacı Mustafa Hayri Baba Malatyevi (k.s) Hazretleri geçmiştir. Kövenk’te mürşidinin yanı başında bulunan nurlu kabirleri, aşk ve muhabbet erbabının ziyaretgâhıdır. Ariflerin kâmillerinden ve Kadiriye’nin önde gelen mürşitlerinden olan Hacı Muhammed Baba (k.s) Hazretleri, Pir Abdûlkâdir Geylânî (k.s) Hazretlerinin irfan bahçesinde yetişmiş bir gül-i rana idi. O da, mürşidi Hacı Ömer Hüdâî Baba (k.s) Hazretleri gibi on iki tasavvuf yolundan da irşad makamını ahz etmişti. O’nu koklayan Allah âşıkları, nurlu meclislerine can atıp, O Hazretin hakikat kokusundan zevk almış ve sermest olmuşlardır. Kabirlerinin yanındaki kitabede;

    “Saadetle gelen gelsin bu dergâh-ı refi’ sana Maarif şem’ini yaksın, bu lazımdır her insana “yazılıdır. Cenâbı Hak makamlarını daha da âli eyleyip himmet ve teveccühlerinden ayırmaya, âmin!

    VASİYETİ

    Hacı Mustafa Hayri Baba (k.s) Hazretlerine: Ümmet-i Muhammed için canını feda edeceksin. Onlara daima tavsiyede bulunacaksın. Kelime-i Tevhidin yolundan asla ayrılmayıp, bu nurlu yolumuzu devam ettireceksin. Bunun yanında şu beş şeyden de şiddetli sakınmanı arzu ederim: 

    1-Livâta: Lut kavminin helaki, bu çirkin ve emsali olmayan günahtan ileri gelmiştir. 

    2-Gıybet; Otuz üç zina karşılığında olan, şiddetli bir günahtır. Kişinin veli olamayışının en önemli sebeplerinden biri de gıybet günahıdır. Sahibini yüzünün üstünde süründürür. 

    3-Bühtan: İftira etmektir. Söylenen hal karşıdaki kişide bulunmazsa, söyleyeni küfre götürür. 

    4-Nemime: Bütün aile ocaklarını söndürür. Komşuyu komşudan ayırır, 

    5-İstihza: Alay etmek, Allah (c.c) Hazretlerinin yarattıklarını hor ve hakir görmektir. Bu ise halk arasında şerefini daima düşürür. Hem de Nezd-i İlahi'de perişan olursun. 

    Evlat! 

    Bundan böyle sana on iki tarikten icazet veriyorum. Senin zamanında önemli bir harp olmaz. Senden sonra âlem, başka bir âlem olur. Ben-i esfel kabilesi seninle çok uğraşır. Fakat muvaffak olamazlar. 

    Evlat! 

    Sırra çekil. Onların şerrine uğrama. Cenabı Hakk seni bütün zulümlerden muhafaza eyleye. Âmin. 

    Senin vasıtanla bu tarik neşv ü nema bulur. İleride çok halifen olur. Allah’u Azimüşşan hazretleri onları da feyziyab eyleye. Âmin. 

    Muhammed Baba (k.s) Hazretleri bunları söyledikten sonra: 

    “-Ben şeyhimin huzurunda çıplak yatamam. Hemen mezarımı yaparsın, bıraktığım emanetleri alırsın, sıdk ile yoluna devam edersin. Gelen her türlü bela ve kazalara sabredersin. Allah’u Azimüşşan yardımcın olsun. Pirler ve mürşitler himmetçin olsun, âmin, dedi ve beni yolcu eyledi.


Etiketler: Hacı Muhammed Baba Hayatı Eğitimi, Geylani, Kadiri, Hacı Muhammed Baba Vefatı, Hacı Muhammed Baba Nasihatları, Hacı Muhammed Baba Tasavvuf, Hacı Muhammed Baba Eserleri, Hacı Muhammed Baba Çocukları Ailesi, Hacı Muhammed Baba Türbesi | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi