Mekteb-i Derviş | İslam

HALAKA-İ ZİKİR DUASI

BAŞLANGIÇ DUASI

    EUZÜ BİLLAHİMİNEŞ ŞEYTANİR RACİYM BİSMİLLAHİRRAHMANİR RAHİYM
    Elhamdulillahi Rabbilâlemin vessalatüvesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi vesahbihi ecmaiyn.
İlahi Ya Rabbi ilahi Ya Rabbi ilahi Ya Rabbelâlemin bizleri Sen'in yolundan ayırma, Sen'in rızanı kazananlardan eyle, Habibinin şeriatından ayırma, din ve dünyamızı mamur, amellerimizi salih ve makbul, hatalarımızı kusurlarımızı, günahlarımızı af eyle. Ayaklarımızı kaydırtma, nefsimizin eline bırakma, şeytan tuzaklarına düşürtme.
    Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbel âlemin; Bizler seni zikretmek için bir araya geldik. Yarab! Seni zikreden, Sana şükreden, Sen'in rızanı kazanan kullarından eyle. Zikrullahımızı bereketli, aşk ve feyzimizi bol, Habibin'i bizlerden razı ve hoşnut eyle,  Sen'in razı olduğun kulların arasına bizleri dâhil eyle. Okunan Fatiha-i Şerife'leri, Ayetel Kürsi'leri, İhlas-ı Şerife'leri,Sevgili Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) mübarek ruhi şeriflerine, diğer bütün peygamberanı kiram efendilerimizin, Çâr-ı Yârı Güzin, Ezvacı Resul, Evladı Resul, Ashabı Resul, Ehli beytin, tabiin, tebeu tabiin, eimmei müçtehidin, ulemai amiliyn, meşayıhi kâmilin, vasıliyn ve âlâ cemi-ı evliya-ı, veş şühedai, ves sülehai, ves sıddikıne, vel aşıkine, vel hazırine, vel kaibin ve âlâ Pirimiz Eş Şeyh es Seyyid Abdulkadir Geylani'nin (k.s), Şeyh Hacı Mustafa Hayri Baba (k.s) Hazretlerinin ruhlarına, Hocam Ebubekir Tanrıkulu Erzurumi Hazretlerinin ruhunun makamına ve bu tarikten gelmiş geçmiş bil cümle silsilei meşayih efendilerimizin, Cemi Pirlerin, cemi evliyaların, ahirete intikal etmiş olan anamın, babamın, akrabai taalugatımın ve alâ cemi Mümin ve müminatın ve alâ cemi-i Müslim ve müslimatın ve alel melaiketi vel mukarrıbine kaffeten ammeh, cümlesinin ervahı şeriflerine hediye ettim. Vasıl eyle.  Amin.
    BİTİRİŞ DUASI

EUZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİYM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM
    Elhamdulillahirabbilalemiym vel akıbeti lilmuttakın vela udvane ila alezzalimin.
    Vesselatuvesselamu ala resuluna Muhammedin ve ala alihi vesahbihiecmaiyn.
    İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbel alemiyn; Bizleri huzurundan boş çevirme, rahmetini üzerimizden, Ümmet-i Muhammed'in üzerinden, memleketimizin üzerinden eksik etme. Hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı affeyle. Habibin'in yüzü suyu hürmetine bizleri bağışla. Rahmetinle bizlere muamele eyle. Din ve dünyamızı mamur, amellerimizi salih ve makbul, neslimizi zürriyetimizi Sana itaatkâr eyle. Ya Rabbi, Senin dinini İslam'ı yeryüzüne hâkim eyle, Müslümanlar'a, müminlere yardım eyle. Bizleri rahmetinden mahrum eyleme. Cennetine girip cemalini görenlerden eyle. Habibin'e layık ümmet eyle. Habibin'in şefaatine erenlerden, Sancağı altında toplananlardan, Cennette Habibin'e komşu olanlardan eyle. Ya Rabbi, hâsıl olan sevabı, okunan  tövbeyi istiğfarları, salatları selamları, kelime-i tevhidleri, lafzai celalleri, Fatiha'yı Şerifeleri, Ayetel Kürsi'leri, İhlası Şerife'leri, dergâhı izzetinde kabul eyle.
    Ya Rabbi, hâsıl olan sevabı önce başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, iki cihan güneşi, Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimiz'in aziz, temiz, latif, mübarek ruhuna hediye eyledik Sen vasıl eyle. Ruhunu bizlerden haberdar eyle, şefaatini cümlemize nasip eyle, bizleri onun yolundan ayırma.
    Ya Rabbi diğer bütün peygamberi kiramın, evladı resulun, ezvacı resulun, ashabı resulun, ehlibeytin, hülafa-i raşidin, Ebu Bekir Sıddık'ın, Ömer-ul Faruk'un, Osman-u Zinnurey'nin, Hz.Ali (Kerramallahuveche) Efendilerimiz'in, Hz.Hamza, Hz.Abbas, Cafer İbni Tayyar, Hz.Hasan, Hz. Hüseyin radıyallahuanhüma hazretlerinin, Hasan Basri hz.nin, Pirimiz Gavsul Azam, Muhyiddin Bazul Eşheb Kutbur Rabbani, Kutbul Attab Abdulkadir Geylani hz'nin, Ebu Bekir Abdülaziz hz.nin, Abdurrezzak hz.nin, Piri Sani Abdurrahman Halis Talabani hz.nin, Abdulkadir Kamil hz.nin, Eyüp Urfevi hz.nin, Dede Osman Avni Baba hz.nin, Hacı Ömer Hüdai Baba hz.nin, Hacı Muhammed Baba hz.nin, Hacı Mustafa Hayri Baba hz.nin, Mustafa Gürbüz hz.nin ruhlarına. Mustafa Yaşar Göletderevi hz.nin, Ebubekir Tanrıkulu hz.nin, ruhlarının makamına, bütün silsilei meşayıh efendilerimizin, bütün piran-ı azam hz.nin,  civarımızda medfun bulunan bütün evliyaullahın, şühedanın, sülehanın, ulemanın, anne tarafımızdan, baba tarafımızdan, ailemiz tarafından, zikrullahımıza iştirak eden kardeşlerimiz tarafından, ahirete intikal eden bütün geçmişlerimizin ruhlarına.         
    Mezhep imamlarımızın; İmam-ı Maturidi, İmam-ı Eşari, İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Şafi, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmed Bin Hambel hz.nin, Hadis İmamlarımız'ın; İmam-ı Buhari, İmam-ı Müslim, İmam-ı Ebu Davud, İmam-ı Tirmizi, İmam-ı İbni Mace, kıraat imamlarımızın, ehli imanın, ehli islamın, bizlerden dua bekleyen bütün şehitlerimizin geçmişlerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik sen vasıl eyle ya rabbi. Bizlere de son nefeste, buyrun “Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Resuluhu ”, “La ilahe illallah muhammedün resulullah ” diyerek Ya Rab imanla çene kapamayı nasip eyle.
    Cümlesinin Ruhlarını şad eyle, makamlarını cennet , derecelerini ali eyle, bizleri de Sana layık kul, habibine layık ümmet, pirimize, mürşitlerimize layık evlat eyle. İki cihanda cümlemizi aziz eyle, sıkıntılarımızı hayra tebdil, rızıklarımızı helalinden bol ve geniş, Sen'den başka kimseye muhtaç eyleme Ya Rabbi. Nefislerimizin eline bırakma, şeytan tuzaklarından, şeytanlaşmış insanların şerrinden bizleri  muhafaza eyle. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, neslimizi, zürriyetimizi, ihvan kardeşlerimizi, din kardeşlerimizi muhafaza eyle. Hastalarımıza maddi ve manevi hastalıklarımıza şifa ver, dertlerimize devalar, borçlarımıza edalar nasip et Ya Rabbi. Nâ murat olan kullarını bermurâd eyle. Çoluğumuzu, çocuğumuzu bizlerin cehennemi eyleme, bizlerin cenneti eyle Ya Rabbi. Arkamızdan bizleri rahmetle anacak hayırla yâd edecek temiz Müslüman nesiller bırakmayı, sadakayı cariyeler bırakmayı nasip eyle.
    Ya Rabbi, dualarımızı Kâbe-i Muazzama' da, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da, Ravza-ı Mutahhara'da yapılıp kabul olunan dualar arasına ilhak eyle.
    Ümmet-i Muhammed'e yardım eyle, merhamet eyle. Ümmet-i Muhammed'i bağışla, hatalarını kusurlarını affeyle. Hidayetinle islah eyle. Kur'anın'a dönder Ya Rabbi. Habibin'in şeriatına, sünnetine yönelt. Kardeşliğe sevket, hayra sevket. Zalimleri, kâfirleri, münafıkları, İslam düşmanlarını üzerimize hâkim eyleme. Bu kâfirlerin oyunlarını boz Ya Rabbi. Bu kâfirleri birbirine düşürt. Ümmet-i Muhammed'i kurtar Ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e merhamet eyle, yardım eyle, birleştir. Güçlendir Ya Rabbi. Milletimizi, devletimizi güçlü eyle. İdarecilerimizi, yöneticilerimizi, milletimize İslam'a Kur'an'a hadim eyle. Sen'in dinine hizmet edenlerden eyle. Cennet vatanımızı, İslam topraklarını fitne ateşinden terör belasından kurtar. Kâfirlerin aramıza soktuğu bu hainlerin tuzaklarını boz. Şerlerinden koru, askerimizi, polisimizi, milletimizi, Masum insanları koru yarabbi.  Ecdadımıza layık evlat eyle. Esaret altında olan Müslümanlar'ı hürriyetlerine kavuştur, istiklallerine kavuştur, devletlerine kavuştur, dinlerine kavuştur Ya Rabbi. Mescidi Aksamız, Filistin toprakları, birçok İslam toprakları işgal altında. Siyonistler'in elinden, komünistlerin elinden, Hristiyanların elinden, Budistlerin, putperestlerin elinden, esaret altındaki bütün Müslümanları kurtar Ya Rabbi. dünyanın birçok yerinde zalimlerin, kafirlerin, İslam düşmanlarının zulmüne maruz kalan kardeşlerimize de imdat eyle, imdat eyle, imdat eyle Ya Rabbi. Cennet vatanımızı bölmek isteyen, kardeşi kardeşe düşürtmek isteyen, bu fitnecilerin bu kâfirlerin bu münafıkların bu hainlerin bu teröristlerin oyunlarını boz. Milletimizi uyandır Ya Rabbi, Ümmet-i Muhammed'i uyandır. Gaflet uykusundan uyandır. Sen'in yoluna ilet. Seni zikredenlerden eyle, Sana hamd edenlerden eyle, Habibin'e layık ümmet eyle. Ecdadına layık evlad eyle.
    Esselatu vesselamu aleyke ya resulallah, essalatu vesselamu aleyke ya habiballah, esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin ve ila cemiyul enbiyai velmürselin ve ila cemiyul evliyai ve alihim velhamdulillahirabbilalemiyn. El Fatiha
    TAZİM DUASI

    “Hu” ''Eşhedüenna ilahe illallah ve eşheduenne muhammeden abduhu ve resuluhu''
    “La ilahe illallah muhammedün resulullah ”
    “Amentü billahi vemalaiketühü vekütübihi ve resülühi velyevmil ahiri vebil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahuteala velbasulbadel mevt hakkun “Eşhedüenna ilahe illallah ve eşhedu enne muhammeden abduhu ve resuluhu.” birdaha, son nefesde imanla çene kapatmak için bir daha. Sonra
    3 defa “allahümme inniüriydü en üced-didel imane ve nnikahe tecdidenbigavli la ilahe illallah muhammedün resulullah”
    3 defa “lailahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimiyn.”
    3 defa “vela havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziym.”
    3 defa “hasbunallahivenimel vekil.” sonunda “nimelmevla ve nimen nasir gufraneke rabbena ve ileykelmasir.”
    3 defa “allahümme ecirna minennar” 3 defa“allahümme edhilnel cenneh.”
    3 defa “allahümme inneke afüvvün kerimun tuhibbulaf ve fafuanna”
    3 defa "Allahümme einna alâ zikrike veşükrike vehusnü ibadik"
    "Allahumme îmânen bike,ve tasdîkan bikitâbike,ve vefâen biahdiki,vettibâen lisünneti nebiyyike habiybike muhammedin sallellahu aleyhi vesellem”

    “Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve Ademe ve Nuh ve İbrahiyme ve Musa Ve İsa vema beynehüm minennebiyyine vel mürseliyn, salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmaiyn.”
    “Allahümme salli ala seyyidina Cibril veseyyidina Mikail veseyyidina İsrafil veseyyidina Azrail veseyyidina hamelei arşı melaiketi mukarrabiyn ve ala cemiil enbiyai vel mürseliyn, salavatullahi veselamuhu aleyhim ecmaiyn.”

    "Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'ahireti haseneten ve gınâ azâbennâr” ve edhılnel cennete meal ebrar. Ya azizü ya gaffar. Ya celili ya cabbar ya rabbel alemin.

    “Rabbenâğfirli ve li-vâlideyye ve lil-mü'minine yevme yekumü'l hisab”

Hayırların fethi için, şerlerin defi için, devletimizin, milletimizin, Ümmet-i Muhammed'in bekası ve selameti için, şer odaklarının, fitne ateşlerinin sönmesi için, birliğimizin, dirliğimizin devamı için, çoluğumuzun, çocuğumuzun salihinden olması için, rızıklarımızın helalinden bol ve geniş olması için, arkamızdan bizleri de anacak temiz nesiller bırakmak için, hastalarımızın, hastalıklarımızın şifa bulması için, dertlerimizin deva bulması için, sıkıntı içinde olan kardeşlerimizin sıkıntılarından kurtulması için, meleklerin , peygamberlerin hakkımızda hayırlı şahit olması için, Pirimiz Abdülkadir Geylani hz.'nin, mürşitlerimizin, Allah dostlarının bizlerden razı ve hoşnut olmaları için, bilhassa Allah'ın rızası için. El Fatiha


    Ebubekir TANRIKULU Hoca
    Kadiriyye-i Halisiyye-i Hayriyye'nin
    Hadimül FukarasıEtiketler: Halaka-i Zikir, Kadiri Tarikatı Toplu Zikir Duası | Mekteb-i Derviş

Benzer Konular