Mekteb-i Derviş | İslam

TOPLU ZİKİR

1 Fatiha, 1 Ayetel Kürsi, 3 İhlası şerif okunur ve dua yapılır.

Duadan sonra ölüm tefekkürü ve rabıta yapılır.
Destur ya Şeyhim, destur ya silsilei meşayih Efendilerim, destur ya Gavsul Azam Abdulkadir Geylani hazretleri, destur ya şeyh Hasan Basri hazretleri, destur
ya imam-ı Hüseyin (r.a), destur ya Hz.Ali keremallahü veche, destur ya Hz.Muhammed (s.a.v), destur ya Allah celle celalühu ve amme nevalühu vela ilahe
gayruhu.
3 defa "Estağfirullah”
Ben Allah'u Azimüşşana istiğfar ederim.
Günahlarımın örtülmesini, affedilmesini Allah'tan isterim.
• Estağfirullah el azim yâ malik el mülkül kadim
(Evveli olmayan, mülkün sahibi büyük Allah'a istiğfar ederim)
• Estağfirullah el azim Rabbel Beraya
(Bütün yaratıkların terbiyecisi olan, büyük Allah'a istiğfar ederim)
• Estağfirullah el azim Minel-Hataya
(Hatalardan, günahlardan büyük olan Allah'a istiğfar ederim)
• Estağfirullah el azim Min külli Zenbina
(Bütün günahlarımızdan büyük yüce Allah'a istiğfar ederim)
...sonra 3-5 veya 7 defa da
"Allah Estağfirullah Daim Estağfirullah" denilir.
(Daima Allah'a tevbe istiğfar ederim)
• El Aziym, El Keriym, Er Rahiym, Ellezi Lailahe İlla Hu, El Hayyel Kayyume ve Etübü İleyh.
(O öyle Allah'tır ki; büyüktür, yücedir, cömerttir. Daima bağışlayandır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak baki ve diri olan Allah vardır. Ben ona tevbe ederim)
***
•Euzübillahimineşşeytanirraciym, Bismillahirahmanirrahiym
(Allah'ın Rahmetinden kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla başlarım)
***
Fatiha Suresi
***
•İnnallahe ve melaiketehü yüsallune alennebiy ya eyyühelleziyne amenü sallu aleyhi vesellimü tesliyma.
(Allah'u Azimüşşan ve melekleri resulü Muhammed Mustafa'ya salat ve selam eder. Ey iman edenler; siz de Allah'ın Resulüne salat ve selam edin)
***
•Allahümme salli vesellim vebarik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi vekema yeliku bi kemalihi.
(Ey Allahım! Efendimiz Hz. Muhammed'in ve aile efradının üzerine, Allah'u Zülcelalin kemalinin adedince ve kendisine layık olduğu gibi salat eyle. Derecesini âli eyle. Dünya ve ahiret meşakkatlerinden emin ve O'nu mübarek kıl)

•Allahümme salli vesellim vebarik ala Şemsid-Duha Muhammedin
ve ala alihi adede kemalillahi vekema yeliku bi kemalihi.
(Ey Allahım! Efendimiz kuşluk güneşi gibi aydınlık olan Hz. Muhammed'in ve aile efradının üzerine, Allah'u Zülcelalin kemalinin adedince ve kendisine layık olduğu gibi salat eyle. Derecesini âli eyle. Dünya ve ahiret meşakkatlerinden emin ve O'nu mübarek kıl)
***
•Allahümme salli vesellim vebarik ala Nuril Hüda Muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi vekema yeliku bi kemalihi.
(Ey Allahım! Efendimiz aydınlığa nura götüren Hz. Muhammed'in ve aile efradının üzerine, Allah'u Zülcelalin kemalinin adedince ve kendisine layık olduğu gibi salat eyle. Derecesini âli eyle. Dünya ve ahiret meşakkatlerinden emin ve O'nu mübarek kıl)
***
•Allahümme salli vesellim vebarik ala Hayril Vera Muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi vekema yeliku bi kemalihi.
(Ey Allahım! Efendimiz mahlukların en hayırlısı Hz. Muhammed'in ve aile efradının üzerine, Allah'u Zülcelalin kemalinin adedince ve kendisine layık olduğu gibi salat eyle. Derecesini âli eyle. Dünya ve ahiret meşakkatlerinden emin ve O'nu mübarek kıl)
***
•Allahümme salli vesellim vebarik ala Bedrid-Düca Muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi vekema yeliku bi kemalihi.
(Ey Allahım! Efendimiz karanlık gecede ayın ondördü gibi parlak olan Hz. Muhammed'in ve aile efradının üzerine, Allah'u Zülcelalin kemalinin adedince ve kendisine layık olduğu gibi salat eyle. Derecesini âli eyle. Dünya ve ahiret meşakkatlerinden emin ve O'nu mübarek kıl)

Vesahbihi vesellim tesliymen kesiyren kesiyra.
Allah'a teslim olarak çokça salat ve selam olsun.
***
•Efdalüz-Zikr, Fağlem Ennehü Lailahe İllallah El Melikül Hakkul Mübiyn Muhammedün Resulullah Sadikul Vağdil Emiyn.
(Zikrin en efdali, Muhakkak ki bilmiş ol La ilahe illallah Muhammedün Resulullah’dır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak tek olan bir Allah vardır. O açık ve gerçek bir padişahtır. Allah'ın Resulü Hz. Muhammed emin ve vaadini, sözünü yerine getirendir)
***
•Entel Hadi Entel Hak Leysel Hadi İlla hû. Ya hu, Ya Menhu, Leysel Hadi İlla Hû.
(Sen hidayet vericisin. Sen Hak'sın. Hidayete ulaştıran ancak O'dur)
***
•Ya Selamü Sellim, Ya Rabbi Sellim. Hu Tesliymen Kesiyren Kesiyra.
(Ey Allah'ım Dünya ve ahiret meşakatlerinden emin kıl, selamet et. Ey Rabbim selamet et, emin kıl. O çok selamet edicidir)
***
•Ya Erhamerrahimiyn İrhemna. Bir Hürmeti Seyyidel Evveliyne Vel Ahiriyn.
(Ey en çok merhamet eden. Bize merhamet et. Evvelkilerin ve sonuncuların Efendisi olan Hz. Muhammed hürmetine bize merhamet et)
***
•Ya Ekremel Ekremiyn Ekrimna. Bicahi Seyyidil Evveliyne Vel Ahiriyn.
(Ey ikram edicilerin en iyi ikram edicisi. Bize ikram et. Evvelkilerin ve sonrakilerinde Efendisi olan Hz. Muhammed hürmetine bize ikram et)

•Ya Hay, Ya Kayyum. Ya Zelcelali Vel İkram Celle Celalühu Amme
Nevalühu Vela İlahe Gayruhu.
(Ey diri olan. Ey baki olan, Celal ve İkram Sahibi Olan kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım)
***
•Allah, Celle Celalühu Amme Nevalühu Vela İlahe Gayruhu.
(Şanı yüce, celal ve ikram sahibi, kendinden başka ilah bulunmayan tek ilah)
***
•Hu Allah. Cella Celalühu Amme Nevalühu Vela İlahe Gayrühu.
(O Allah Şanı yüce olan Allah. Umumi olarak bağışlayan, şanı yüce olan Allah'tır. O'ndan başka ilah yoktur)
***
•Hay Allah. Celle Celalühu Amme Nevalühu Vela İlahe Gayrühu.
Diri, ölümsüz Allah. Şanı yüce olan Allah. Umumi olarak bağışlayan, şanı yüce olan Allah'tır. O'ndan başka ilah yoktur)
***
•Hay Ya Hay. Celle Celalühu Amme Nevalühu Vela İlahe Gayrühu.
(Diri olan. Ölümsüz olan Allah. Şanı yüce olan Allah bağışlayandır ve O'ndan başka ilah yoktur)
***
•Hu, Hu Allah. Celle Celalühu Amme Nevalühu Vela İlahe Gayrühu.
(O, O yüce Allah'tır. Şanı yüce olan Allah bağışlayandır ve O'ndan başka ilah yoktur)
***
•Hay, Hay Allah. Celle Celalühu Amme Nevalühu Vela İlahe Gayrühu.
(Diri olan ölümsüz olan Allah. Şanı yüce olan Allah bağışlayandır ve O'ndan başka ilah yoktur)
***
•Hu Allahümme Salli Alel Mustafa. Hu Nebiyye Risale Vebahrussafa. Hu Çerağı, Mescidi, Mihrabı, Minber. Hu Ebubekir, Ömer, Osman, Ya Haydar. Rahmetullahi Aleyhim Ecmaiyn.
(Ey Allah'ım; Sen Hz. Muhammed Mustafa'ya salat eyle.
O gönderilmiş Nebilerin süzülmüş denizidir.
O mescidin, mihrabın, minberin, kandillerin ışığıdır.
O Ebubekir, Ömer, Osman, Ali de O'nu takip edendir. Allah'ın rahmeti onların üzerine olsun)
***
•Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin ve Ala Alihi Vesahbihi Vesellim. Aleyhi ve Aleyhim Tesliymen Kesiyra.
(Ey Allah'ım; Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın aile efradının ve ashaplarının üzerine salat olsun. O'na iman eden, tabi olanların üzerine de çok çok selam olsun.
***
•Tekbiri Şerif
Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe İllallahu Vallahu Ekber, Allahu Ekber Velillahil Hamd.
(Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak tek olan bir Allah vardır. Allah büyüktür, yücedir. Allah büyüktür. Ancak Allah'a hamd eder, şükrederim)
***
Sonunda aşrı şerif okunur ve dua yapılır.   


Ebubekir TANRIKULU Hoca
Kadiriyye-i Halisiyye-i Hayriyye'nin
Hadimül FukarasıEtiketler: Mekteb-i Derviş, Tasavvuf, Tarikat, Hz.Muhammed, İslam, Allah, İman, Halaka-i Zikir, Kadiri Tarikatı Toplu Zikir

Benzer Konular