Mekteb-i Derviş | İslam

    HZ.EBUBEKİR'DEN (R.A.) NASİHATLAR SÖZLER

    * Hayırişlerinde acele edin, çünkü arkanızdan acele gelen eceliniz var.

    * Amelin sırrı sabırdır.

    * Hiç kimseye imandan sonra sağlıktan daha üstün bir nimet verilmemiştir.

    *Kim Allah’ın rızası kazanmak uğruna nefsini azarlarsa Allah o kimseyi kendi azarlamasından emin kılar.

    *Sana yol göstermek isteyenden durumunugizleme, aksi takdirde kendini aldatırsın.

    *Akrabalar arasında düşmanlık ormandaki ateş gibidir.

    *Veciz konuşmanın sırrı boş konuşmayı terk etmektedir.

    *Dünya müminin pazarıdır. Gece ile gündüz sermayesi, güzelameller ticaret malları, cennet kazançları, cehennem ise zararlarıdır.

    * Sırrın senin kanındır, onu akıtma.

    *Allah’ın varlığını idrak etmekten aciz olduğunu anlamak O’nu hakiki idraktir.

    *Umutlarınız yok olup kötü amellerinizle baş başa kalmadan önce ömrünüzü düzeltin.

    *Bir toplum Allah yolunda cihadı bırakırsa, Allah o toplumu alçaltır.

    *Sabırda bela sabırsızlıkta yarar yoktur.

    *Ölüm, ahiret belalarının hepsinden kolay, dünya belalarının hepsinden zordur.

    *Bilir misiniz cezası en çabuk gelen günah hangisidir?;azgınlık, ana baba ve akrabalarla ilişkisini kesmektir.

    * Allah’a en itaatkar insan günahına en çok düşman olandır.

    * Her şeyde tehdit savurma, aksi takdirde heybetin gönüllerde silinir.

    *Ne söylediğini ve nerede söylediğini iyi düşünün. 

    *Allâh ile mahlûkâtından hiçbiri arasında bir neseb bağı yoktur. Allâh’a yakınlık, ancak O’na itaat ve emirlerine tâbî olmakla mümkündür.”

    *Allah, kulunun amelsiz sözünden râzı olmaz.”“Çok söz, kişiyi unutkan yapar.”

    *Ne Söylediğini, Ne zaman Söylediğini ve Kime Söylediğini iyi Düşün

    *“Hakk’ı tanıyan âriflerin kölesi ol!”

    “Sana yol göstermek isteyenden hâlini gizleme! Aksi takdirde kendini aldatırsın.”

    “Kendini ıslah et ki insanlar da sana karşı iyi davransınlar.”

    “Dört kimse Allâh’ın sâlih kullarındandır:

    1. Tevbe eden kişiyi gördüğü zaman sevinen.

    2. Günahkârların affı için Rabbine yalvaran.

    3. Din kardeşine gıyâbında duâ eden.

    4. Kendinden muhtaç kişiye yardım ve hizmette bulunan.”

    “Benim nezdimde sizin en kuvvetliniz, hakkını alıncaya kadar, zayıf olan kimsedir. En zayıfınız da ondan başkasının hakkı alınıncaya kadar, güçlü kimsedir.”

    “Îman sadece câmilerde, mal cimrilerde, silah korkaklarda, yetki zayıflarda olursa işler bozulur.”

    “Akıllı kimse takvâ sahibi olan, akılsız da zâlim olandır.”

    “Allah’u Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’de vereceğini va’dettiği mükâfâtı azap ile birlikte zikretti ki bu vesîleyle kul ibâdete rağbet etsin ve azaptan korksun.”

    “Bir hayrı kaçırırsan onu yakalamaya çalış, elde edince de onu geçmeye bak, daha güzelini yapmaya gayret et!”

    “İnsanlara iyilik etmek, kişiyi âfetlerden ve belâlardan muhafaza eder.”

    “Şöhretten kaç ki şeref seni takip etsin. Ölüme karşı hazırlıklı ol ki sana hayat verilsin.”

    “Hiçbir belâ yoktur ki ondan daha kötüsü olmasın.”

    “Sabırda zarar, hüzün ve telaşta fayda yoktur.”

    “Sabır îmânın yarısı, yakîn ise tamamıdır.”

    “Allah’tan âfiyet isteyiniz. Hiç kimseye yakînden (kat’î bir îmandan) sonra âfiyetten daha fazîletli bir şey verilmemiştir.”

    “Bana göre âfiyette olup şükretmem, imtihan edilip sabretmemden daha makbûldür.”

    “Dünya mü’minlerin pazarı; gece ile gündüz sermâyeleri; güzel ameller ticaret malları; cennet kazançları; cehennem de zararlarıdır.”

    “Hz. Peygamber(s.a.v)’e salevât getirmek günahları, suyun ateşi söndürmesinden daha çabuk yok eder. Ona (muhabbet ve ihlâsla) selâm göndermek pek çok köle âzâd etmekten daha fazîletlidir. Rasûlullah

    Sallâllâhu aleyhi ve sellem’i sevmek ise riyâzet ve mücâhededen, Allah yolunda kılıç sallamaktan daha üstündür.” (Bağdadî, Târihu Bağdâd, VII, 161)

“Allah dostları (mizaçlarına göre) üç sınıftırlar. Her üç sınıf, üçer alâmetle bilinir:

    Birinci sınıf (Hak dostları), havf (korku) hâlinde olanlardır. Bunlar;

    1. Dâimâ mütevâzıdırlar.

    2. Hayır-hasenâtları ne kadar çok olsa da onu az görürler.

    3. En küçük hatâlarını bile büyük görürler. (Zîrâ kime karşı günah işlediklerinin farkındadırlar.)

    İkinci sınıf (Hak dostları), recâ (ümit) sahibi kimselerdir. Bunlar da;

    1. Her hâl ve hareketlerinde insanlara fazîlet ve güzellikler sergileyerek örnek olurlar.

    2. Mallarını Hak yolunda sarf ederek insanların en cömertlerinden olurlar.

    3. Allâh’ın kullarına karşı dâimâ hüsn-i zan içindedirler.

    Üçüncü sınıf (Hak dostları) ise, aşk ve muhabbet vecdiyle Rabbine ibâdet eden (ârifler)dir. Bunlar da;

    1. Sevdikleri şeyleri (Allâh için) infak ederler.

    2. Her hâl ve hareketlerinde Allah rızâsını hedeflerler, bu yüzden câhillerin kınamalarına aldırmaz, onların kaba davranışlarından rahatsız olmazlar.

    3. Nefislerine ağır gelen şeyleri nefislerinin muhâlefetine rağmen îfâya çalışırlar; bütün hâl ve hareketlerinde Allâh’ın emir ve nehiylerine itaat ederler.” (İbn-i Haceri’l-Askalânî, Münebbihât, s. 94-95)

    İşte Hz.Ebû Bekir(r.a), bu üç sınıf Hak dostlarının bütün hâl ve sıfatlarını kendisinde cem etmiş mübârek bir İslâm şahsiyetiydi. Rabbimiz, O’nun bu hikmetli öğütlerinden lâyıkıyla istifâde etmeyi ve güzel hâllerinden feyz almayı cümlemize nasîb eylesin. Bizleri, onun dostluk halkasına dâhil olanlardan kılsın! Zîrâ dostluğun kaynağına Allah ve Rasûlü’nde erişen Hulefâ-i Râşidîn, Ashâb-ı Kirâm, Hak dostları ve onlara güzelce tâbî olanlar, Rabbimizin lutfuyla ebedî saâdet kervanının bahtiyar yolcularıdır.

    Sözlerimize, Ebû Bekir (r.a)ın şu samîmî niyazlarına gönülden âmin diyerek son verelim:

    “Allâh’ım! Ömrümün en hayırlı devresi sonu, amellerimin en hayırlı kısmı neticeleri, günlerimin en hayırlısı da Sana kavuştuğum gün olsun.” 

    “Allâh’ım! Bana hayırdan lutfettiğin en son şey, rızâ-yı şerîfin ve Naîm Cennetleri’ndeki yüksek dereceler olsun!” Âmîn!..

    Hutbe ve öğütlerinden bazıları şöyledir: "Rasûlullah vahy ile korunuyordu. Benim ise beni yalnız bırakmayan bir şeytanım vardır... Hayır işlerinde acele edin, çünkü arkanızdan acele gelen eceliniz var... Allah için söylenmeyen bir sözde hayır yoktur... Herhangi bir yericinin yermesinden korktuğu için hakkı söylemekten çekinen kimsede hayır yoktur... Amelin sırrı sabırdır... Hiç kimseye imandan sonra sağlıktan daha üstün bir nimet verilmemiştir... Hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekiniz.


Etiketler: Hz. Ebubekir'den (r.a.) Nasihatlar Sözler, Özlü Sözler, Allah Dostlarından Nasihatlar Sözler, Alimlerden Velilerden Nasihatlar Sözler | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular