Mekteb-i Derviş | İslam

ON İKİ İMAM

    4- İMAM-I ZEYNEL ABİDİN (R.A.) KİMDİR?

    (D.H. 46. M. 666)V.H. 94 M. 713)

    Medine Tabiin’in büyüklerinden ve Oniki İmam’ın dördüncüsü. Hicret-i Nebeviyye’nin 46. ve (M. 666) senesi, Şaban-ı Şerif’in onbeşinci perşembe günü Medine-i Münvvere’de doğmuştur. İsmi Ali bin Hüseyin b. Ali b. Ebi Talib'dir (r.a). Lakabları “Zeynel Abidin”. Babası Hz.Hüseyin (r.a), annesi ise İran'ın fethinden sonra Müslüman olup, Hz.Hüseyin(r.a)'le evlenen son Sasani İmparatoruIII. Yezdigirt'in kızı olan Sasani-Pers prensesi Şehr-i Bânû Gazele'dir. - Her gece bin rekat namaz kılmaya devam ettiğinden ismi şerifleri “Zeynel Abidin” namiyle iştihar etmiştir. Hz.Hüseyin (r.a) Hazretleri’nin oğlu olup bütün zürriyeti bundan vücuda gelmiştir. 

    Diğer oğullarının nesli kesiktir. Zikir ve tarikat usulünü babası Hüseyin (r.a) den alıp Zahir ve Batın ilimlerinde rabbani bir âlim olmuştur. Her hususta mahir olduğundan kendisi hakkında tabiunun büyüklerinden olan İmam-ı Zahidi (Allah ona Rahmet etsin) “O’ndan daha fakih görmedim.” demiştir. Birçok duaları, “Cami Sahife-i Kamile” adında bir eseri vardır. Bidayeti hallerindeki münacatı âlimler ve sofiler arasında meşhurdur. Fazlı ve kemali bahir çok kerametleri vardır. İmamlığı yani tasavvufta insanlara feyz vermesi doğru yola kavuşturması otuzdört sene sürmüştür. Hadis Fıkıh ve Tasavvuf ilminde âlimdir. Ashab-ı Kiram'dan çoğunu görmüştür. Şeriatı Ahmediyye ve Tarikatı Muhammediyye üzre İlâ-i Kelimetullah eylemiştir.Zeynelabidin ve soyundan devam edegelen Ehl-i Beyt mensupları, Sünnet-i Seniyye'nin en önemli takipçileri ve devam ettiricileri oldular. En sağlam ve selametli yol, Kur'an-ı Kerim'in her asra göre tayin ettiği ölçü, en önemli rehber hep bu mübarek silsilenin gayret ve himayeleriyle devam etti.

    Kerbela’da Hz. Hüseyin (r.a) şehit edilir edilmez ehli beyt çadırları Yezidin ordusu tarafından ateşe verilip eşyaları yağma edildikten sonra kadın ve kızlar çıplak develere bindirilip Şama götürülmek üzere yola çıkarıldılar. Hz.Hüseyin (r.a) in mübarek başı Şama getirildikten sonra defnedilmiştir.(Defin konusunda Şam, Mısır ve Medine'de, olduğu, bilahare İmam-ı Zeynel Abidin (r.a) Hz.leri, babasının o mübarek kesik başını kerbelaya gönderip orada bedeninin yanına gömdürdüğü konusunda farklı kaynaklarda farklı rivayetler vardır.) Cenab-ı Hak şefaatlerini nasip etsin. Müslümanları her türlü fitneden muhafaza eylesin. Âmin.

    Bir çok kimseler halledemedikleri meseleleri halledebilmek için İmâm’a gelirler, çeşitli sorular sorarlardı. İmâm Zeynel Âbidin(r.a), bunların hiçbirini tatmin olmamış bir halde geri göndermezdi. Sorularına mutlaka tatmin edici cevaplar verir, onları aydınlatırdı.

    İmâm Zeynel Âbidin(r.a) “Edeb”e fevkalâde riâyet ederlerdi; yemeklerini yetimlerle yoksullarla yerler, çocuklara kendi elleriyle lokma sunarlar, yoksullara bir şey vermeden, onları doyurmadan yemek yemezlerdi. Halk, kendilerine büyük bir saygı gösterirdi; düşmanları, “Ehl-i Beyt’e” muhalif olanlar bile, karşılarında saygı göstermek zorunda kalırlardı.

    İmâm Zeynel Âbidin(r.a) yalnız dostlarına değil, düşmanlarına da vakti gelince iyilik yapmaktan çekinmezdi. Emevi hükümdarları ve bunların Vâlileri, kendisine zaman zaman çok kötülükler yapmış oldukları halde, birinden bile şikâyet etmiş değildir.

    İmâm Zeynel Âbidin(r.a)’in ibâdette bulundukları Mescid-i Nebî, âdeta bir medrese hâlini almıştı. Hicaz’daki bilginler, kendilerine mürâcaatla bilgilerini ilerletiyorlar, hac mevsimlerinde uzak illerden gelenler de kendilerinden faydalanıyorlardı.

    İmâm Zeynel Âbidin(r.a)in tedvin edilmiş eserlerinden biri “E’s-Sahifet’ül-Kâmile”dir. “Sahife-i Seccâdiyye” de denilen bu kitapta, ellidört duâ mevcuttur..İmâm Zeynel Âbidin(r.a)’in bir de “Risâlet’ül-Hukuk”u vardır. Bu risâlede; İslâmi hukuk esaslarının insanî vecheleri, bütün incelikleriyle izâh edilmektedir.

DİĞER İMAMLAR...

Etiketler: On İki İmam, İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam Caferi Sadık, İmam Musa Kazım, İmam Ali Rıza, İmam Muhammed Taki, İmam Ali Naki, İmam Muhammed Mehdi, İmam Hasen-i Askeri | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular