Mekteb-i Derviş | İslam
    İSLAM'DA NİŞAN, NİKÂH VE DUA

    Elhamdulillâhi Rabbil âlemin Vessalâtü vesselâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihi ecmeîn.

    İLK GÖRÜŞME

    İslami usullere göre ilk görüşme, Peygamber (s.a.v) Efendimizin diliyle; “Bir kadın dört şeyinden dolayı nikâhlanır: Zenginliği, Soyu, Güzelliği ve Dininden dolayı. Sen dini güzel olan Ahlakı güzel olanı seç” buyuruyor. Nebi Zişan Peygamberimiz bizlere “dini güzel” olanla evlenilmesini tavsiyede bulunuyor.

    Bu bakımdan ilk görüşmede aranması gereken hususlar; Bir baba, oğlunu evlendirecekse önce oğlunu karşısına alıp, niyetinin ciddi olup olmadığını anlamalı, oğluyla ciddi bir şekilde konuşmalı. Oğlunun ciddiyetini gören anne, oğluna uygun bir kız aramalı. Kız bulduktan sonra damat adayının annesi, kızı iyi bir şekilde tanıyıncaya kadar kızı ve ailesini araştırmalı. Araştırma neticesinde kız tarafını oğluna veya kendilerine uygun gördüyse bu aşamadan sonra kızın ailesiyle tanışmalı. Kızın ailesine niyetlerini anlatmalı. Aynı şekilde kız tarafının da araştırmalarını yaptıktan sonra kız tarafı da uygun gördüyse evlenecek çiftlerin ilk görüşmeleri sağlanır.

    Görüşme günü geldiğinde damadın babası damat adayına, gelin adayının da annesi kıza vaaz ve nasihatte bulunur. Evlenecek çiftler temizlik ve tertiplerine son derece riayet etmeliler. Mümkünse açık tonda elbise giyerler. Görüşme odasının kapısı biraz açık tutulmalı. Birbirlerini rahatça görecek şekilde karşılıklı otururlar. Söze evvela damat başlamalı;

    “Allah-u Teâlâ’ya hamd ve sena ederek Resulüne salât ve selam’dan sonra kendisini tanıtır ve hayatı hakkında malumat verir. Eşi olacak kişinin de nasıl olmasını istiyorsa onları söyler ve susar. Kızda aynı şekilde kendisini tanıtır ve kendi yaşantısı hakkında malumat verir. O da istediklerini söyler ve bu şekilde görüşmeleri 15–20 dakika sürer.”

    Bu görüşme kısa olmalı. Görüşme bittikten sonra damat adayı veya gelin adayı müsaade isteyerek odayı tek ederler.

    SÖZ

    Evlilik adaylarının görüşüp olumlu olduktan sonra iki aile arasında bağları kuvvetlendirmek, evlenecek adaylara olayın ciddiyetinin anlaşılması, sevgi bağlarının kurulması için “söz” adında toplanılır ve yüzükler takılır. Bu uygulama genel olarak aileler arasında olur. Söz de olayın kolaylaştırılmasından bahsedilmeli ve mehir olayının da dillendirilmesi uygun olur. Mehri kız tarafı söyler, damat tarafı miktarını dilerse kabul eder. Ortalama bir mehir “5 Reşat altın”dır. En az 200 dirhem (bugünkü  değerle en az üç aylık askari ücret) Mehri ister nikah kıyıldığı anda  alır. İsterse bağışlar. Mehr-i Müeccel olursa, boşanma veya vefat durumunda alır.                  

    NİŞAN

    Nişan; belirli bir kadınla evlenme isteğinin açıklanması ve bunu kadına veya ailesine bildirmesidir. Kızın veya ailenin bu bildiriyi kabul etmesi durumunda “nişan” gerçekleşmiş olur.

    Günümüzde nişan olayı artık bir merasim şeklinde olmaktadır. Nişan da, kına da olduğu gibi aile bireyleri, eşler, dostlar davet edilir. Hoca Efendi, Kur’an-ı Kerimdeki ayetler ve hadisler ışığında evlilikle alakalı sohbet eder. Nişan yüzükleri tekbirlerle takılarak ikram ile merasim noktalanmış olur.

    Nişanlı olan kıza kimse talip olamaz. Dinende caiz değildir. Nişan evliliğe götüren bir yoldur, köprüdür. Bu hususta Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır; “Sizden biriniz kardeşinin satışı üzere satış yapmasın. Kardeşinin nişanı üzere nişan yapmasın.” Nişan evlilik demek değildir. Kişiler hal ve hareketlerine edep ve ahlaki kurallara uymak zorundadır.Sonradan pişman olunacak edep ve adap dışı hal ve hareketler aileleri de birbirine düşman eder.Çok dikkatli davranılmalıdır.         Ateşle barut bir arada olmaz.

    NİŞANDA YÜZÜK TAKARKEN OKUNACAK DUA

    Önce Kısa bir konuşma yapılır.

    Değerli davetliler ve sevgili misafirler!

    Bu mutlu günümüze, şu hayırlı nişan merasimimize teşrifinizle bizleri ihya ettiniz.

    Bu eşsiz günümüze şeref vermekle gençlerimizi, memnun, nişanlı yavrularımızı mesrur ettiğiniz, sevindirdiğiniz için, hepinize gençlerimiz, nişanlı yavrularımız adına hoş geldiniz der, bu değerli merasimin gençler ve her iki aile hakkında da hayırlı uğurlu ve mübarek olmasını Cenâb-ı Hak’dan dilerim.

    Nişanlı gençlerimize hayatları boyunca mutluluklar diler, kendilerinin mesûd bir hayât içinde yaşamalarını cân-ü gönülden temenni ederim.

    Değerli misafirler!

    Evlenip âile yuvası kurmak, Allah’ın bir emridir, insan bu emri yerine getirmekle dünya hayatında rahat bir hayat yaşama yoluna adım atmış oluyor.

    İşte bu sevgili nişanlı gençlerimiz de bu mübarek hayata ilk adımlarını atmış bulunuyorlar.

    Efendiler!

    Yuva kurmak, insanoğlunun zaruri bir ihtiyacıdır. Allah’u Teâlâ insanı bu ihtiyaç ile yaratmıştır. Allah’u Teâlâdan başka varlıklar birbirlerine muhtaçtır. İnsanoğlu tek başına yaşayıp ihtiyaçlarını gideremez. Allah’u Teâlâ Hz. Âdem’ı (Aleyhisselâm), yaratmış, hemen onun ihtiyacı olan, âile yuvasında huzur ve saadete sebep olacak olan kadını, Hz. Havva validemizi yaratmıştır.

    Erkek kadın için bir kale, dışardan gelecek bütün tehlikeleri koruyacak bir yaradılışta yaratılmış bir kuvvet; kadın, içeride evde erkeğin bütün huzurunu yerine getirecek bir libas!.. Erkeği her yönüyle koruyacak, muhafaza edecek bir eş, bir yardımcı. Allah’u Teâlâ’m bütün Peygamberleri, evliya kulları bu yolda insanlara örnek olmuşlardır.

    İşte bu ulvî müessesenin ilk adımı nişanla başlar. Oğlumuzla kızımız ve her ikisinin ailesi anlaşmış ve bu anlaşmayı ilân için sizleri buraya davet etmiş ve huzurlarınızda bu sevinçli haberi ilân ediyoruz.

    Şimdi huzurunuzda ben, gençlerin devamlı, ebedî beraber olmaları ve birbirlerinden hiç ayrılmamaları dileğiyle nişanlarını ilân ediyoruz.

    Mesut ve bahtiyar olmaları dileğiyle şu yüzükleri mutluluk nişanı olarak takıyorum. Hayırlı ve mübarek olsun efendim!   

    SÖZ KESME, NİŞAN ve NİKÂH DUASI

    Elhamdü lillahillezi zevvecel ervaha bil eşbah ve ehallennikaha ve harremessifah.

    Vessalatü vesselamü ala resulina muhammedinillezi beyyene-ı-harame ve-ı mubah ve ala alihi ve eshabi-hillezine hüm ehlüssalahi  velfelah.

    Elhamdü lillâhillezî kâle fî kitâbih:"Ve enkihul eyyâmâ minküm ves sâlihıyne min ıbâdiküm ve imâiküm. İy yekûnû fükarâe yügnihimüllâhü min fadlih. Vallâhü vâsi’un alîm"

    Ves salâtü ves selâmü alâ Rasulina Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmeıyn.

    Allâhümmec’al hâzel akde meymûnen ve mübâraken Vec’al beynehümâ ülfeten ve muhabbeten ve karârâ. Ve lâ tec’al beynehümâ nefraten ve fitneten ve firârâ.

    Allâhümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ. Ve kemâ ellefte beyne Muhammedin (S.A.V) ve Hatîcetil Kübrâ. Ve Aişe-i Sıddıka. Ümmil Müminine(Radiyallahu anha)Ve kemâ ellefte beyne Aliyyin (R.A) ve beyne Fâtımetüz Zehrâ.(Radiyallahu anha)

    Allâhümme ağtı lehümâ evladen sâlihâ, ve rizkan vâsiâ, ve umran tavîlâ.

    Allâhümme rabbenâ heblenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ, kurrate ağyunin vec’alnâ lil müttekıyne imâmâ.

    Rabbena Atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar sübhane rabbike rabbilizzeti amma yesufun ve selamün alel mürselin vellamdülillahi rabbil alemin.

    Yâ rabbel âlemîn!

    Senin emrine, Rasülü’nün sünnetine uymak amacıyla; hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımlarını atmış bulunan bu kardeşlerimizin dünya ve ahiretlerini ma’mur eyle ya rabbi.

    Kendilerine bol rızıklar, hayırlı ömürler ve huzur dolu bir hayat nasip eyle ya rabbi.

    Ve en önemlisi de bundan sonraki hayatlarında senin sevdiğin ve razı olduğun aileler zümresine dahil eyle ya rabbi.

    Hz. Adem(a.s) ve Hz. Havva(r.a) annemiz arasında, Hz. Muhammed(s.a.v) Efendimiz ve Hz.Hatice, Hz.Aişe(r.a) validelerimiz arasında nasıl bir huzur ve muhabbet ihsan eylediysen, aynı huzur ve muhabbeti bu genç kardeşlerimize de nasip eyle ya rabbi.

    Evlatlarını gelin ve damat görme şerefine erecek olan her iki aileyi de iki cihanda aziz eyle. Ahirete intikal eden geçmişlerine de rahmet eyle ya Rabbi.

    Açılan ellerimizi âmin diyen dillerimizi boş çevirme sen dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. El açıp âmin diyen kardeşlerimizi de aynı duygulara erişmeyi nasip eyle ya rabbi.

    Hayırların fethi, şerlerin def’i, ümmet-i Muhammed’in sıhhat ve selâmeti için, Her iki tarafın hayrı için, Hayırlı bir evliliğin teessüsü için, Gönüllerin muradı için, Din ve dünyalarının mamur, amellerinin salih ve makbul olması için, nefis ve şeytanların tuzaklarından korunmak için, ahirete göç edenlerin ruhu için, bilhassa Allah rızası için El- FATİHA.       

    NİKÂH’IN KIYILMASI

    Nikâh akdine geçmeden önce günahlarımızdan arınmak, temizlenmek için hep beraber Tevbe-i istiğfar yapılır. Üç defa: Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, El Azim, el Kerim, Er-Rahim ellezî Lailahe ilahû el Hayyel-Kayyume ve Etubü ileyh.Dedikten sonra Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhidi söyleyerek imanımızı tazeleriz.

    EŞHEDÜ ENLAİLAHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VERASULÜH.

    LAİLAHE İLLALLAH MUHAMMEDÜN RASULULLAH.

    Aziz Kardeşlerim!

    Dinimizce üç şeyin şakası gerçektir. Gerçeği de gerçektir. Bunlar; “İman, Talak ve Nikâh’tır.

    ”Mevla Teâla Kur’anı Azimuşşan’da; “Sizden olan bekârları, salih köle ve cariyelerinizi evlendirin. (Onlara yardımcı olun. Ellerinden tutun. Yollarını açın.) Eğer onlar fakir iseler, (korkmasınlar) Allah (c.c.) onları fazlı kereminden zenginleştirir. (Onların rızkına kefildir) Allah’ın rahmeti geniştir ve her şeyi bilicidir.”(Nur Suresi,32)

    Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’de bir hadisi şerifinde: “Nikah benim sünnetimdir. (Yolumdur) Her kim benim sünnetimden (yolumdan) yüz çevirirse benden değildir. (Benim yolumda değildir.”) buyurmuştur. Mevla Teâla kendisinden ve Efendimiz (s.a.v.)’den bizleri ayırmasın inşallah!

    Aziz Kardeşlerim!

    Malumunuzdur ki, Nikâh’ın salih olmasının şartlarından bir tanesi de “Mehir”dir. Erkeğin vefat etmesinden sonra kadının, “4 ay, 10 gün iddet beklemesi” gerektiğinden veya erkeğin kadını boşaması halinde “3 hayız müddeti beklemesi” gerektiğinden dolayı, bu zaman zarfında kadının nafakasını sağlaması için kadına verilmesi, Allah (c.c.) tarafından erkeğe emredilmiştir. Bu Mehrin miktarı, cinsi, eşler tarafından tespit edilir.

    Nikâh akdi şöyle yapılır: Şahitlerin huzurunda. Hoca efendi cemaate dönerek, ellerin dizlerinin üzerinde olmasını tembihler. Ve ilk önce, Gelin hanıma Sorar; “Gelinin Babasının adıyla Mesela Ahmet Kerimesi Fatıma hanım! Allah-u Teâlâ’nın emriyle, Resulüllah Efendimiz (s.a.v.)’in sünneti seniyyesiyle, İmam-ı Azam Efendimizin içtihadı ile 5 Reşat altını, bir “Mehri Müeccel” karşılığında, falan oğlu falan efendiye vardınız mı?” diye soracak.

    Gelin hanımdan; “vardım cevabı alınır” ve başından bu soru 3 defa tekrarlanır ve cevabı alınır. Daha sonra damat efendiye hitaben sorar; “Allah-u Teâlâ’nın emriyle, Resulüllah Efendimiz (s.a.v.)’in sünneti seniyyesiyle, İmam-ı Azam efendimizin içtihadı ile Ahmet oğlu Hasan efendi, 5 Reşat altın bir “Mehri Müeccel” karşılığında Ahmet kerimesi Fatıma hanımı Aileliğe, zevceliğe ve helalliğe aldın kabul ettin mi?” Damat efendide; “aldım kabul ettim” der. Bu soru ta baştan 3 defa sorulur. Üçünde de aynı cevap alınır. Vekil var ise vekili bulunduğunuzun ifadesi kullanılır.

    İmam Efendide şöyle der; “Biz dahi, Allah-U Teala’nın Emriyle, Resulüllah Efendimiz (s.a.v.)’in Sünneti Seniyyesiyle, İmamı Azam Efendimizin içtihadı ile şahitlerin huzurunda bu nikâhı Akdeyledim (kıydım)” der. Sonra aşır olarak Rum suresi 17’den 27. ayetlere kadar okunur.

                              Sonra Nikâhın Kıyıldığı Tarih                                                      Nikâhı Kıyanını adı soyadı imzası

    Gelini adı soyadı                   Damadın adı soyadı

    

    Gelinin Şahidi                               Damadın Şahidi 

    İmzalanır Bir nüshası Nikâhı kıyanda diğer Nüshada Gelin hanıma teslim edilip Dua yapılarak bu hayırlı iş tamamlanır.

    DÜĞÜN

    Günün anlam ve önemiyle alakalı sohbet olmalıdır. İlk olarak nikâhın önemi anlatılmalı sonra ise huzurlu hayatın kaynağı ve huzursuz olma kaynağı beyan edilmelidir. Huzurlu hayata örnek olarak Nahl suresi 97. ayeti; “Erkek veya kadın mümin olarak kim, salih amel işlerse onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız ve mükâfatlarını elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz” ile Meryem suresinin 96. ayeti kerimeleri; “İman edip, salih amel işleyenlere gelince, onlar için çok merhametli olan Allah (c.c) gönüllerde bir sevgi yaratacaktır” anlatılabilir.

    Huzursuz hayatın sebebini beyan olarak Taha suresinin 123. ayeti; “Kim bizim zikrimizden Kur’anımızdan yüz çevirirse, onlar için sıkıntılı bir hayat vardır.” Zuhruf süresinin 36. ve 37. ayetleri; “Kim Rahmanın zikrinden gafil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. Şüphesiz bu şeytanlar, onları doğru yoldan saptırırlar, onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.”

    Genel beyanattan sonra erkeklere, özellikle damat efendiye bilgi verilmelidir. Bu hususta Nisa suresinin 34. ayetinin başı; “Erkekler kadınlarının yöneticisidir, yönlendiricisidir, koruyucusudur.” ile Tahrim suresinin 6. Ayeti kerimeleri; “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz.” açıklanabilir. Birde kıssa anlatılması uygundur.

    Sonra gelin hanıma ve hanımlara, “saliha hanım” nasıl olur diye bilgi verilir. Salih bir erkek, hanımına karşı iyi davranan, saliha bir kadın ise erkeğine karşı itaatli, çocuklarına karşı ise merhametli davranandır.

    Çocuk yetiştirmeyle alakalı olarak Ahzab suresinin 66, 67 ve 68. ayeti kerimeleri; “Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün: Eyvah bize! Keşke Allah’a itaat etseydik, Peygambere de itaat etseydik! derler. Ey Rabbimiz! Biz reislerimize ve büyüklerimize uydukta, onlar bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle rahmetinden kov.” beyan edilebilir. Bu arada anne ve babanın güzel örnek olmaları vurgulanmalı. Bu tarzda yani ayet, hadis ışığında kıssadan hisselerle de vurgulayarak sohbet dua ile tamamlanabilir.

    NİKÂHTAN SONRA OKUNACAK DUA

    Tekbir ve Salatu Selamlardan sonra, Euzu Besmele çekip;
    EUZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİYM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM.

    Elhamdulillâhi Rabbil alemîn. Ves salâtü ves selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmeîn.

    (Hamd âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salatü selam ve her türlü ihtiram Rasulümüz Muhammed (mustafa Sallallahu aleyhi veselleme ve onun ailesine ve yaranlarınadır)

    Elhamdü lillâhillezî kâle fî kitâbih: "Ve enkihul eyâmâ minküm ves sâlihıyne min ıbâdiküm ve imâiküm. İy yekûnû fükarâe yügnihimüllâhü min fadlih. Vallâhü vâsi’un alîm" (Nur Suresi,32)

    Allâhümmec’al hâzel akde meymûnen ve mübâraken ,Vec’al beynehümâ ülfeten ve muhabbeten ve karârâ. Ve lâ tec’al beynehümâ nefraten ve fitneten ve firârâ.

    Allâhümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ.  Ve kemâ ellefte beyne Muhammedin (S.A.V) ve Hatîcetil Kübrâ.(r.anha) Ve kemâ ellefte beyne Aliyyin (R.A) ve beyne Fâtımetüz Zehrâ.(R.anha)

    Allâhümme ağtı lehümâ evladen sâlihâ, ve rizkan vâsiâ, ve umran tavîlâ.

    Allâhümme rabbenâ heblenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ, kurrate ağyünin vec’alnâ lil müttekıyne imâmâ.

    (Rabbimiz bize eşlerimizden ve zürriyyetimizden göz aydınlığı olacak nesiller ihsan et. Ve bizleri takva sahibi kimsele yol göstericiler kıl.)

    Rabbenâ heb lenâ min ledünke zürriyeten Tayyibeh. İnneke entes semîul alîm.

    (Rabbimiz bize katından temiz bir soy zürriyet ihsan et. Muhakkak ki sen işitensin ve bilensin.)

    Rabbenâ heb lenâ mines sâlihîn.

    (Rabbimiz bize salih zürriyetler ihsan et.)

    Rabbic alnî mukîmes salâti ve min zürriyyetina. Rabbenâ ve tekabbel duâena.

    (Rabbim, bizi ve bizim soyumuzdan gelenleri namaza müdaim kıl. Rabbimiz dualarımızı kabul buyur.)

    Rabbenâ âtinâ fid dünyâ haseneten ve fil âhirati haseneten ve kinâ azâben nâr.

    (Rabbimiz bize dünyada da iyilik ve güzellikler, ahirette de iyilik ve güzellikler ihsan et. Ve bizi cehennem azabında koru!)

    Rabbenâ Yessir lenâ fî umûrinâ ve lâ tüassir lenâ Rabbi temmim bil hayr.

    (Rabbimiz, bize işlerimizde kolaylık ihsan et, işlerimizi zor kılma ya Rabbi. Ve her işimizi hayır üzere tamamlamak nasib eyle ya Rabbi!)

    Rabbenâ edhılnâ müdhale sıdkin ve ehricnâ mührace sıdkin vecalna mines salihîn.

    (Rabbimiz her nereye girersek hayır üzere girmek ve her neye başalarsak hayır üzere başlamak; her nereden çıkarsak ve her ne işi tamamlarsak hayır üzere tamamlamayı nasip et. Ve bizleri salih kulların zümresine ilhak et ya Rabbi!)

    Rabbenec alnâ li ehlinâ minel ehyâri.

    (Rabbimiz! bize ailelerine hayırlı olanlardan eyle!)

    Rabbenâ neuzü bike min hemezâtiş şeyâtîni ve neûzü bike en yehdurûn

    (Rabbimiz! şeytanın vesveselerinden sana sığınıyoruz. Rabbimiz! şeytanın bize yaklaşmasından sana sığınıyoruz.)

    Allâhümme bârik lenâ fî ehlinâ

    (Allahım bizi ailemize mübarek/bereketli kıl)

    Allâhümmer zügnâ min enfüsinâ

    (Allahım bizi birbirimizden rızıklandır)

    Allahümmec al beynenâ ülfeten ve mehabbeh.

    (Allahım aramıza sıcaklık ülfet ve sevgi ihsan et.)

    Allahümme bâidiş şeytâne minnâ ve min zürriyyetinâ.

    (Allahım Şeytanı bizden ve bizim zürriyettimizden uzak kıl.) AMİN

    Rabbena Atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar sübhane rabbike rabbilizzeti amma yesufun ve selamün alel mürselin vellamdülillahi rabbil alemin.

    Allahım! Huzurunda şahitlerinde şehadetiyle nikahları kıyılmış bulunan, bu iki genci ömür boyu mesud ve bahtiyar eyle.Din ve dünyalarını mamur,amellerini salih ve makbul,nesillerini hayırlı ve salihinden eyle.

    Allahım! Rızıklarını helalinden bol ve geniş eyle. Kimseye muhtaç eyleme.Ömürlerini bereketli,vücutlarını sağlıklı ve sıhhatli eyle.

    Hertürlü görünür görünmez, kaza ve belalardan, musibet felaket afetlerden, nefis ve şeytanların tuzaklarından muhafaza eyle.

    Allahım! Hayırlı salih evlatlar nasip eyle.Ailelerine yakınlarına daima mutlu ve güzel günlerini göster.Yuvalarını yıkacak,nikahlarını bozacak her türlü söz ve hareketlerden muhafaza eyle.

    Allahım! Ahirete intikal eden bütün geçmişlerimize rahmetinle muamele eyle. Son nefesimizde Eşhedü enlailahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abduhu verasulühü diyerek cennet beratını almayı,cemalini görmeyi nasip eyle.Amin.

    Amin.Amin.Bi hürmeti Taha ve Yasin velhamdulillahi Rabbil alemiyn El Fatiha.

    HER ANNE VE BABANIN EVLENECEK YUVA KURACAK ÇOCUKLARINA YAPACAĞI NASİHAT

    Ashabı Kiramdan Haris(r.a)ın kızı gelin olup Kocaya giderken annesi kızına şu önemli nasihatı yapar.Bizlerde evlendireceğimiz çocuklarımıza yapmalıyız.

    “Kızım! Evimizden çıkıp, başka bir eve, ülfet etmediğin bir kimseye gidiyorsun. Sen kocana yer ol ki,o sana gök olsun. Sen ona çadır ol ki,o sana direk olsun. Sen ona hizmetçi ol ki,o sana köle olsun. Sen ona yumuşak davran, öfkeli hallerinde sessizce yanından kayıp oluver. Ağzını ve kulağını muhafaza et.Kocan sana fena söylerse, söylediklerini duyma. Sakın mukabelede bulunma. Onun yüzüne gelme. Daima senden güzel söz işitsin. Güleryüz görsün. Bu suretle sana iyi nazarla baksın.”

    PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN (S.A.V.) KIZI HZ.FATMA'YA (R.ANHA) NASİHATLERİ

    Efendimiz(s.a.v) Kızı Hz. Fatma(r.anha) Gelin olurken ona şu nasihatte bulunmuştur:

    “Kızım! Kendini temiz tut. Dilinle Rabbini zikret. Ehlin kocan sana baktığında senden memnun olsun. Büyük bir ferah duysun. Mutlu olsun.

    Gözlerini sürmele. Sürme kadınların ziynetidir. Bir kadın başına zeytinyağı sürerse ona şeytan zarar etmez.

    Ey Kızım! Kocan sana baktığında, gözlerini ondan ayırma. Sende mukabele et. Böyle yaparsan sevgin fazla olur. Başka tarafa bakarken sen onun yüzüne bak. Bunun büyük mükâfatı vardır. Güzel bakışlarınla, güler yüzle onu takip et. Memnun etmene, bir ay nafile oruç sevabı yazılır.

    Kızım! Kocan seni yatağa çağırdığında hemen isteğini yerine getir. Mazeretsiz sakın yatağı terk etme.

    Kocanın yanında tad (dilsiz) gibi durma. Onun hoşlandığı şekilde güzelce söyle ki, sana muhabbet etsin.

    Kocanın hataları bile olsa, başkalarına söyleme. Öyle yaparsan Allah sana gazap eder. Sonra melekler, enbiyalar ve nihayet kocan sana gücenir.” (Mürşidi Müteehhilin S.28. İsl.Evlilik ve Mahremiyetleri. O.Karabulut.S.82)

YUVALARIMIZDA HUZURUN VE MUTLULUĞUN ANAHTARI
   

Etiketler: İslam'da Nişan, Nikah Duası, evlilik, ilk tanışma, nişan duası, mehir, yüzük takma duası, kız isteme duası | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular