Mekteb-i Derviş | İslam

MİRAÇ BAHRİ SÖZLERİ (SÖYLEŞİRKEN CEBRAİL İLE KELAM)

MİRAC BAHRİ DİNLE

Sahibul hülleti vet tac ve rakibül bürakı fi leyletil mirac,

Hazreti Ahmedi mahmudü Muhammed Mustafa ra salavat!

Söyleşirken Cebrâil ile kelâm

Geldi Refref önüne verdi selâm


Aldı ol şâh-ı cihânı ol zamân

Sidre’den gitti ve götürdü hemân


Bir fezâ oldu o demde rûnümâ

Ne mekân var anda ne arz-u semâ


Kim, ne hâlidir, ne mâli, ol mahal

Akl ü fikr etmek o hâli fehmü hal


Ref’ olup ol şâha yetmiş bin hicâb

Nûr-ı tevhîd açtı vechinden nikâb


Çünki kamûsun görüp geçti öte

Vardı îrişdi ol Ulû Hazrete


Şeş cihetden ol münezzeh Zülcelâl

Bî kemû-keyf âna gösterdi Cemâl


Âşikâre gördü Rabbü’l-İzzetî

Âhiretde öyle görünür ümmeti


Bî-hurûf-ü lâfz-u savt ol pâdişâh

Mustafa’ya söyledî bî-iştibâh


Dedi kim matlûb ü maksûdün benem

Sevdiğin cân ile mâbûdün benem


Gece gündüz durmayub istediğin

Nola kim görsem cemâlin dediğin


Gel habîbim sâna müştâk olmuşam

Cümle halkı sâna bende kılmışam


Ne murâdın vâr ise kîlam revâ

Eyleyem bir derde bin türylü devâ


MEVLİD-İ ŞERİF BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Mustafâ dedi: “Eyâ Rabbe’r-Rahîm

Vey hatâ pûş ü atâsı çok kerîm


Ol zaîf ümmetlerim hâlî nola

Hazretîne nîce anlar yol bula


Gece gündüz işler isyân kamû

Korkarım ki yerleri ola tamû


Yâ İlâhî, hazretinden hâcetim

Bûdurur kim ola makbûl ümmetim”


Hak-Teâlâdan erişdi bir nidâ:

Yâ Muhammed ben sâna kıldım atâ


Ümmetini sâna verdim ey habîb

Cennetîmi anlara kıldım nasîb


Zâtıma mir’at edindim zâtıni

Bîle yazdım âdım ile âdıni


Hem dedi kim: “Yâ Muhammed ben seni

Bilûrem görmeğe doymazsın beni


Avdet edûp davet et kullarımı

Tâ gelûben göreler dîdârımı


Sen ki mi’râc eyleyûb etdin niyâz

Ümmetin mîrâcını kıldım namâz”


Tarfetül-ayn içre ol Fahr-i cihân

Ümmühân’ın evine geldi hemân


Her ne vâki oldu ise serteser

Cümlesin eshâbına verdi haber


Dediler: “Ey Kıble-i İslâmü dîn

Kutlu olsun sâna mîrâc-i güzîn


Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinillezî

Câe bilhakkıl mübîn ve erseltehû rahmeten lil âlemin.


Yâ İlâhî, ol Muhammed hakkı çün

Ol şefâat kân-ı Ahmed hakkı çün


Ol gece söyleşîlen söz hakkı çün

Ol gece Hakk’ı gören göz hakkı çün


Yâ İlâhi, saklagıl îmânımız

Verelim îman ile tâ cânımız


Sâna lâyık kullarınla hemdem et

Ehl-i derdin sohbetine mahrem et


Hem Süleymân-ı fakîre rahmet et

Yoldaşın îmân makâmın cennet et


Yâ İlâhi, kılma bizi dâllîn

Bu dûâya cümleniz deyin âmîn


Ümmetinden râzı olsun ol muîn

Rahmetullâhi aleyhim ecmâin.


Buradan Dinleyebilirsiniz...


Etiketler: Söyleşirken Cebrail ile Kelam, Miraç Bahri Sözleri, Mevlid-i Şerif Nasıl Okunur?, Mevlid-i Şerif nedir? Mevlid-i Şerif bölümleri nelerdir, mevlid nasıl yapılır, Mevlid-i Şerif bahriler, cenaze mevlidi nasıl olur, mevlidde neler okunur, mevlid bidat midir, Mevlid-i Şerif dinimizde var mıdır | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular