Mekteb-i Derviş | İslam

    TAŞINMAZ MALLAR VAKFEDİLİR Mİ?

    Rüya, uyku hâlinde zihinde beliren düşünce ve olaylar demektir. Rüyanın yoruma bağlı olarak delil olabileceği konusu Kur'an'da da geçmektedir. İbrahim'in oğlu İsmâili'i rüyasında kurban ederken müşahede etmesi.(es-Saffât, 107)Yûsuf'un rüyasında onbir yıldızın kendisine secde ettiğini görmesi.(Yûsuf, 4)Sonunda;”Celle Celalühu ve amme nevalühu vela ilahe gayruhu”,Mısır melikinin gördüğü rüya,(Yûsuf,43)ile Hz. Peygamber(s.a.v)'in Mekke fethine dâir rüyası(el-Feth,27)ve bu rüyaların doğru  çıktığı Kur’aıı’da anlatılmaktadır. Hz. Peygamber'in: "Müminin rüyası nübüvvetin kırkaltı cüz'ünden biridir.”(Buhârî, Tabir,26)buyurması, peygamberliğinin ilk altı ayındaki rüyalar gibi müminlerin gördükleri sâdık rüyaların hak olduğuna işarettir. Nübüvvet kapısının kapandığı, ama sâdık rüya kapısının açık olduğu şeklindeki hadisler,"(Müslim, Rüyâ, 7)rüyanın bir bilgi edinme yolu olabileceğine işaret etmektedir.

    Sûfiler, özellikle nefsânî tarikat mensubu olan Halveti ve Kadiriler ders geçme ve manevî yükselişte rüyayı bir ölçü ve değerlendirme aracı olarak görürler. Sâdık rüyaların varlığı âyet ve hadislerle sabit olduğuna ve bugün psikanaliz metodu olarak nüyalardan yararlanıldığına bakılırsa bunun çok şaşılacak bir yanı olmadığını sanıyorum. Bu iş bir yoğunlaşma, arınma ve insıbâğ meselesidir. Şuuraltına hükmedebilme meselesidir. Rüyanın görülmesi kadar yorumu da önem arzeder. Bu iş bir ilim hâline gelmiş ve görülen rüyadaki sembollere göre rüyalar tabir edilmiştir.

    İlham nedir? Şeriata uygun olan ilhamın muhatab ve üçüncü şahısları bağlamadaki hükmü nedir? İlham, şer'î mükellefiyetin hükmünü yükseltebilir mi?

    İlham: Bildirmek ve haber vermek demektir. Kur'an'da: "Andolsun nefse ve ona bir takım kabiliyyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene!..”( eş-Şems, 7-8)âyetinde geçen bu kavram, tasavvufta feyz yoluyla kalbe gelen özel anlam ve bilgi demektir. İlhamın kaynağı ya melektir, ya da doğrudan Allah'dır. İbn Arabî (k.s), velîlerin ilhamı peygamberlerin vahiy aldığı kaynaktan aldıklarım belirtir."( Füsûsu’l-hikem, s. 63)Allah dilediği kullarına ilham yoluyla diğer insanların göremediği bazı şeyler gösterebilir. Ancak sûfilerin genelde kabul ettikleri görüşe göre bunlar başkaları için hüccet olmaz. İlham, müctehidin içtihadı gibi taklid edilemez. O belki sadece işârî yorumlarda bir bilgi kaynağı olarak değerlendirilebilir. İlham, muhatabının şer'î mükellefiyetini olmasa bile, şahsî sorumluluğunu artırır. Başkaları için nevâfil olan şey, ilham ile taayyün etmiş kişilerde vücûb derecesine çıkabilir. Ancak bunlar istisnaî olaylar ve istisnai kişilerdir.

TÜM SORU VE CEVAPLAR


Etiketler: Tarikatlarda Rüya ile Ders Geçme Nasıl Oluyor?, İlham nedir? İslami Sorular Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi