Mekteb-i Derviş | İslam

    VAKIA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU, ANLAMI, ARAPÇA YAZILIŞI VE ÖNEMİ

    Mekke döneminde inmiştir. 96 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elvâkı’a” kelimesinden almıştır. Vâkı’a, gerçekleşen, meydana gelen olay demektir. Burada kıyameti ifade etmektedir. Sûrede başlıca, kıyametin kopmasından önceki ve sonraki dehşetli hâller ve insanların amellerine göre içinde yer alacağı gruplar konu edilmektedir.

    Bismillahirrahmanirrahîm

 1. İżâ veka’ati-lvâki’a(tu)
 2. Leyse livak’atihâ kâżibe(tun)
 3. Ḣâfidatun râfi’a(tun)
 4. İżâ rucceti-l-ardu raccâ(n)
 5. Ve busseti-lcibâlu bessâ(n)
 6. Fekânet hebâen munbeśśâ(n)
 7. Ve kuntum ezvâcen śelâśe(ten)
 8. Fe-ashâbu-lmeymeneti mâ ashâbu-lmeymene(ti)
 9. Ve ashâbu-lmeş-emeti mâ ashâbu-lmeş-eme(ti)
 10. Ve-ssâbikûne-ssâbikûn(e)
 11. Ulâ-ike-lmukarrabûn(e)
 12. Fî cennâti-nna’îm(i)
 13. Śulletun mine-l-evvelîn(e)
 14. Ve kalîlun mine-l-âḣirîn(e)
 15. ‘Alâ sururin mevdûne(tin)
 16. Mutteki-îne ‘aleyhâ mutekâbilîn(e)
 17. Yatûfu ‘aleyhim vildânun muḣalledûn(e)
 18. Bi-ekvâbin ve ebârîka vekesin min ma’în(in)
 19. Lâ yusadde’ûne ‘anhâ velâ yunzifûn(e)
 20. Ve fâkihetin mimmâ yeteḣayyerûn(e)
 21. Ve lahmi tayrin mimmâ yeştehûn(e)
 22. Ve hûrun ‘în(un)
 23. Ke-emśâli-llului-lmeknûn(i)
 24. Cezâen bimâ kânû ya’melûn(e)
 25. Lâ yesme’ûne fîhâ laġven velâ teśîmâ(n)
 26. İllâ kîlen selâmen selâmâ(n)
 27. Ve ashâbu-lyemîni mâ ashâbu-lyemîn(i)
 28. Fî sidrin maḣdûd(in)
 29. Ve talhin mendûd(in)
 30. Ve zillin memdûd(in)
 31. Ve mâ-in meskûb(in)
 32. Ve fâkihetin keśîra(tin)
 33. Lâ maktû’atin velâ memnû’a(tin)
 34. Ve furuşin merfû’a(tin)
 35. İnnâ enşenâhunne inşâ-â(n)
 36. Fece’alnâhunne ebkârâ(n)
 37. ‘Uruben etrâbâ(n)
 38. Li-ashâbi-lyemîn(i)
 39. Śulletun mine-l-evvelîn(e)
 40. Ve śulletun mine-l-âḣirîn(e)
 41. Ve ashâbu-şşimâli mâ ashâbu-şşimâl(i)
 42. Fî semûmin ve hamîm(in)
 43. Ve zillin min yahmûm(in)
 44. Lâ bâridin velâ kerîm(in)
 45. İnnehum kânû kable żâlike mutrafîn(e)
 46. Ve kânû yusirrûne ‘alâ-lhinśi-l’azîm(i)
 47. Ve kânû yekûlûne e-iżâ mitnâ ve kunnâ turâben ve ’izâmen e-innâ lemeb’ûśûn(e)
 48. Eve âbâunâ-l-evvelûn(e)
 49. Kul inne-l-evvelîne vel-âḣirîn(e)
 50. Lemecmû’ûne ilâ mîkâti yevmin ma’lûm(in)
 51. Śumme innekum eyyuhâ-ddâllûne-lmukeżżibûn(e)
 52. Leâkilûne min şecerin min zakkûm(in)
 53. Femâli-ûne minhâ-lbutûn(e)
 54. Feşâribûne ‘aleyhi mine-lhamîm(i)
 55. Feşâribûne şurbe-lhîm(i)
 56. Hâżâ nuzuluhum yevme-ddîn(i)
 57. Nahnu ḣalaknâkum felevlâ tusaddikûn(e)
 58. Eferaeytum mâ tumnûn(e)
 59. E-entum taḣlukûnehu em nahnu-lḣâlikûn(e)
 60. Nahnu kaddernâ beynekumu-lmevte vemâ nahnu bimesbûkîn(e)
 61. ‘Alâ en nubeddile emśâlekum ve nunşi-ekum fî mâ lâ ta’lemûn(e)
 62. Ve lekad ‘alimtumu-nneş-ete-l-ûlâ felevlâ teżekkerûn(e)
 63. Eferaeytum mâ tahruśûn(e)
 64. E-entum tezra’ûnehu em nahnu-zzâri’ûn(e)
 65. Lev neşâu lece’alnâhu hutâmen fezaltum tefekkehûn(e)
 66. İnnâ lemuġramûn(e)
 67. Bel nahnu mahrûmûn(e)
 68. Eferaeytumu-lmâe-lleżî teşrabûn(e)
 69. E-entum enzeltumûhu mine-lmuzni em nahnu-lmunzilûn(e)
 70. Lev neşâu ce’alnâhu ucâcen felevlâ teşkurûn(e)
 71. Eferaeytumu-nnâra-lletî tûrûn(e)
 72. E-entum enşetum şeceratehâ em nahnu-lmunşi-ûn(e)
 73. Nahnu ce’alnâhâ teżkiraten ve metâ’an lilmukvîn(e)
 74. Fesebbih bismi rabbike-l’azîm(i)
 75. Felâ uksimu bimevâki’i-nnucûm(i)
 76. Ve-innehu lekasemun lev ta’lemûne ‘azîm(un)
 77. İnnehu lekur-ânun kerîm(un)
 78. Fî kitâbin meknûn(in)
 79. Lâ yemessuhu illâ-lmutahherûn(e)
 80. Tenzîlun min rabbi-l’âlemîn(e)
 81. Efebihâżâ-lhadîśi entum mudhinûn(e)
 82. Ve tec’alûne rizkakum ennekum tukeżżibûn(e)
 83. Felevlâ iżâ belaġati-lhulkûm(e)
 84. Ve entum hîne-iżin tenzurûn(e)
 85. Ve nahnu akrabu ileyhi minkum velâkin lâ tubsirûn(e)
 86. Felevlâ in kuntum ġayra medînîn(e)
 87. Terci’ûnehâ in kuntum sâdikîn(e)
 88. Fe-emmâ in kâne mine-lmukarrabîn(e)
 89. Feravhun ve rayhânun ve cennetu na’îm(in)
 90. Ve emmâ in kâne min ashâbi-lyemîn(i)
 91. Feselâmun leke min ashâbi-lyemîn(i)
 92. Ve emmâ in kâne mine-lmukeżżibîne-ddâllîn(e)
 93. Fenuzulun min hamîm(in)
 94. Ve tasliyetu cahîm(in)
 95. İnne hâżâ lehuve hakku-lyakîn(i)
 96. Fesebbih bismi rabbike-l’azîm(i)

    VAKIA SURESİ ANLAMI (MEALİ)

1. O kaçınılmaz ve önlenemez kıyâmet koptuğu zaman;

2. Artık onun kopmasını yalanlayabilecek hiçbir kimse kalmayacaktır.

3. O, kimini alçaltır, kimini yüceltir.

4. Yer şiddetli bir sarsılışla sarsıldığı,

5. Dağlar parçalanıp darmadağın edildiği,

6. Uçuşan toz zerreleri hâline geldiği zaman…

7. Sizler de üç zümreye ayrılırsınız:

8. O “ashâb-ı meymene” ki, ne uğurlu ne mutlu insanlardır o “as­hâb-ı meymene!”

9. O “ashâb-ı meş’eme” ki, ne uğursuz ne bedbaht kimselerdir o “as­hâb-ı meş’eme!”

10. Üçüncü zümre “sâbikûn”; dünyada hayırlı işlerde öne geçen­lerdir ki, onlar âhirette mükâfatda da öne geçeceklerdir.

11. İşte bunlar “mukarrabûn”; Allah’a en yakın kullardır.

12. Nimetlerle dopdolu cennetlerde olacaklardır.

13. Onların çoğu öncekilerden,

14. Birazı da sonrakilerden!

15. Mücevherlerle işlenip süslenmiş ve yan yana dizilmiş tahtlar üzerine kurulurlar.

16. Orada birbirlerine muhabbetle bakarak karşılıklı otururlar.

17. Etraflarında hiç yaşlanmayan gençler hizmet için âdeta per­vâne olur;

18. Durmadan çağıldayan pınarlardan doldurulmuş testiler, ibrik­ler ve kadehlerle…

19. Bu şaraptan ötürü ne başları ağrır, ne de sarhoş olurlar.

20. Beğendikleri türlü türlü meyvelerle…

21. Canlarının çektiği kuş etleriyle…

22. Bir de iri gözlü güzel yüzlü hûriler;

23. Sedeflerinde saklı inciler gibi!

24. Dünyada yaptıkları güzel amellere bir mükâfat olarak.

25. Orada ne bir boş, mânasız laf işitirler, ne de günaha sokacak bir söz.

26. Sadece, “Selâm size ey cennetlikler, selâm!” sözünü duyar­lar.

27. O “ashâb-ı yemîn” ki, ne uğurlu ne mutlu insanlardır o “ashâ­b-ı yemin!”

28. Onlar dikensiz, dalbastı kirazlar,

29. Dolgun salkımlı muzlar,

30. Uzayıp yayılmış gölgeler,

31. Çağlayarak akan sular,

32. Bol bol meyveler arasında yaşarlar.

33. Ki o nimetler ne eksilip tükenir, ne de onlardan esirgenir.

34. Kabartılmış yüksek döşekler üzerine eşleriyle birlikte yasla­nırlar.

35. Şüphesiz biz cennet kadınlarını yepyeni bir yaratılışla yarat­tık.

36. Onları dâimî bâkireler kıldık.

37. Eşlerine karşı sevgi dolu, âşık ve hep aynı yaşta.

38. Bütün bunlar, “ashâb-ı yemîn” içindir.

39. Onların birçoğu öncekilerdendir;

40. Birçoğu da sonrakilerden!

41. O “ashâb-ı şimal” ki, ne uğursuz ne bedbaht kimselerdir o “ashâb-ı şimâl!”

42. Onlar, iliklere işleyen zehirli, kavurucu bir ateş ve son derece kaynar sular içindedirler.

43. Kapkara bir dumanın gölgesindedirler.

44. Bir gölge ki, ne serinlik verir, ne bir hayrı dokunur.

45. Çünkü onlar, dünyadayken hiçbir ahlâkî kaygı taşımadan nimet ve sefahat içinde şımarıyorlardı.

46. En büyük günahı işlemekte ısrar edip duruyorlardı.

47. Ve şöyle diyorlardı: “Sahi biz, ölüp de toprak olduktan ve kemik yığınına dönüştükten sonra mı, yani biz o halde iken mi yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz? Bu, olacak şey değil!”

48. “Gelip geçmiş atalarımız da mı?”

49. De ki: “Hem şu ana kadar yaşayıp gitmiş olanlar, hem de siz ve sizden sonra gelecekler;”

50. “Hepiniz bilinen bir günün buluşma vaktinde mutlaka bir araya toplanacaksınız!”

51. Sonra siz ey doğru yoldan sapanlar ve gerçeği yalanla­yan­lar!

52. O zakkûm ağacının meyvesinden mutlaka yiyeceksiniz.

53. Yiyecek ve karınlarınızı onunla tıka basa dolduracaksınız.

54. Üzerine de o kaynar sudan içeceksiniz.

55. Hem de susuzluk hastalığına yakalanmış develerin suya sal­dırışı gibi saldırarak içeceksiniz.

56. Onlara hesap gününde verilecek ziyâfet işte budur!

57. Sizi yoktan yaratan biziz. Böyle iken, hâlâ yeniden diriliş ger­çeğini tasdik etmeyecek misiniz?

58. Rahimlere akıttığınız meniyi hiç düşünmez misiniz?

59. Onu mükemmel bir insan olarak siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz?

60. Aranızda ölümü şaşmaz bir plan çerçevesinde takdir eden biziz. Engel olabilecek hiçbir güç yoktur sizi öldürmemize.

61. Öldürüp de, yerinize benzeriniz başka nesiller getirmemize ve bilmediğiniz bir âlemde ve şekilde sizi yeni bir yaratılışla ortaya çıkarmamıza.

62. Aslında siz ilk yaratılışın Allah’ın kudretiyle gerçekleştiğini pekâla biliyorsunuz. O halde bunun üzerinde düşünüp ikinci yaratalışın da mümkün ve kaçınılmaz olduğunu kabullenmeniz gerekmez mi?

63. Toprağa ektiğiniz tohumu hiç düşünmez misiniz?

64. Acaba o ekinleri yeşertip büyüten siz misiniz; yoksa onu yetiştiren biz miyiz?

65. Dileseydik hepsini daha olgunlaşmadan kurumuş çerçöp hâline getirirdik de şaşırıp kalırdınız:

66. “Eyvâh, emeklerimiz boşa gitti, çok zarara uğradık.”

67. “Bundan da öte, biz her türlü rızıktan büsbütün mahrum kaldık!” diye feryat ederdiniz.

68. İçtiğiniz suyu hiç düşünmez misiniz?

69. Onu bulutlardan siz mi indiriyorsunuz; yoksa onu indiren biz miyiz?

70. Dileseydik onu içilmesi mümkün olmayan tuzlu, acı bir su yapardık. Öyleyse şükretmeniz gerekmez mi?

71. Yakmakta olduğunuz ateşi hiç düşünmez misiniz?

72. Onun ağacını siz mi yaratıp yetiştiriyorsunuz; yoksa onu ya­ratan biz miyiz?

73. Biz onu hem cehennem ateşi için bir hatırlatma hem de çölde yaşayanlar, yolda bulunanlar, ayrıca ona ihtiyacı olanlar için vazgeçilmez bir nimet kıldık.

74. Öyleyse Yüce Rabbinin ismini tesbih et; O’nun her türlü kusurdan ve ortakları olmaktan çok yüce ve uzak olduğunu söyle!

75. Yıldızların düştüğü yerlere ve peyderpey inen Kur’an’ın her bir bölümüne yemin ederim.

76. Eğer bilirseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir,

77. Şüphesiz o, çok değerli, pek şerefli bir Kur’an’dır.

78. Onun aslı çok iyi korunmuş bir kitaptadır.

79. Tertemiz olanlardan başkası ona dokunamaz.

80. O, Âlemlerin Rabbi tarafından parça parça indirilmektedir.

81. Şimdi siz bu ilâhî kelâmı mı küçümsüyorsunuz?

82. Allah’ın size verdiği bu büyük nimete teşekkür edecek yerde onu yalanlıyorsunuz.

83. Hele can boğaza gelip dayandığında,

84. O vakit can çekişenin yanında bulunan sizler, elinizden bir şey gelmez, sadece çâresizlik içinde seyredersiniz.

85. Biz ona sizden daha yakınızdır, fakat siz göremezsiniz.

86. Eğer siz yeniden diriltilip hesâba çekilmeyecek, ceza görmeye­cekseniz;

87. Lutfen çıkmakta olan o canı geri çevirin; eğer iddianızda tu­tarlı ve doğru iseniz!

88. Eğer ölen kişi “mukarrebûn”dan; Allah’a yaklaştırılmış has kullardan ise,

89. Onu bekleyen sonsuz bir rahatlık ve mutluluk, güzel ve hoş kokulu rızıklar ve nimetlerle dolu cennetlerdir.

90. Eğer o, “ashâb-ı yemin”den; uğurlu ve mutlu kimselerden ise,

91. Melekler ona: “Selâm sana, ey ashâb-ı yeminden olan kişi!” derler.

92. Eğer o, Kur’an’ı ve Peygamber’i yalanlayanlardan, doğru yol­dan kaymış sapıklardan ise,

93. Onu da bekleyen kaynar sudan bir ziyâfettir.

94. Peşinden de kızgın alevli cehenneme atılacaktır.

95. İşte bu, hakkında en küçük şüphe bulunmayan en kesin ger­çeğin tâ kendisidir.

96. Öyleyse, Yüce Rabbinin ismini tesbih et; O’nun her türlü kusurdan ve ortakları olmaktan çok yüce ve uzak olduğunu söyle! 

    VAKIA SURESİ ARAPÇA YAZILIŞI

   بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُۙ ﴿١

لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌۢ ﴿٢

خَافِضَةٌ رَافِعَةٌۙ ﴿٣

اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجاًّۙ ﴿٤

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَساًّۙ ﴿٥

فَكَانَتْ هَبَٓاءً مُنْبَثاًّۙ ﴿٦

وَكُنْتُمْ اَزْوَاجاً ثَلٰثَةًۜ ﴿٧

فَاَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَٓا اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِۜ ﴿٨

وَاَصْحَابُ الْمَشْـَٔمَةِ مَٓا اَصْحَابُ الْمَشْـَٔمَةِۜ ﴿٩

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَۙ ﴿١٠

اُو۬لٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُونَۚ ﴿١١

ف۪ي جَنَّاتِ النَّع۪يمِ ﴿١٢

ثُلَّةٌ مِنَ الْاَوَّل۪ينَۙ ﴿١٣

وَقَل۪يلٌ مِنَ الْاٰخِر۪ينَۜ ﴿١٤

عَلٰى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍۙ ﴿١٥

مُتَّكِـ۪ٔينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِل۪ينَ ﴿١٦

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَۙ ﴿١٧

بِاَكْوَابٍ وَاَبَار۪يقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَع۪ينٍۙ ﴿١٨

لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَۙ ﴿١٩

وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَۙ ﴿٢٠

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَۜ ﴿٢١

وَحُورٌ ع۪ينٌۙ ﴿٢٢

كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ۬ الْمَكْنُونِۚ ﴿٢٣

جَزَٓاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤

لَا يَسْمَعُونَ ف۪يهَا لَغْواً وَلَا تَأْث۪يماًۙ ﴿٢٥

اِلَّا ق۪يلاً سَلَاماً سَلَاماً ﴿٢٦

وَاَصْحَابُ الْيَم۪ينِ مَٓا اَصْحَابُ الْيَم۪ينِۜ ﴿٢٧

ف۪ي سِدْرٍ مَخْضُودٍۙ ﴿٢٨

وَطَلْحٍ مَنْضُودٍۙ ﴿٢٩

وَظِلٍّ مَمْدُودٍۙ ﴿٣٠

وَمَٓاءٍ مَسْكُوبٍۙ ﴿٣١

وَفَاكِهَةٍ كَث۪يرَةٍۙ ﴿٣٢

لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍۙ ﴿٣٣

وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍۜ ﴿٣٤

اِنَّٓا اَنْشَأْنَاهُنَّ اِنْشَٓاءًۙ ﴿٣٥

فَجَعَلْنَاهُنَّ اَبْكَاراًۙ ﴿٣٦

عُـرُباً اَتْـرَاباًۙ ﴿٣٧

لِاَصْحَـابِ الْيَم۪ينِۜ۟ ﴿٣٨

ثُلَّةٌ مِنَ الْاَوَّل۪ينَۙ ﴿٣٩

وَثُلَّةٌ مِنَ الْاٰخِر۪ينَۜ ﴿٤٠

وَاَصْحَابُ الشِّمَالِۙ مَٓا اَصْحَابُ الشِّمَالِۜ ﴿٤١

ف۪ي سَمُومٍ وَحَم۪يمٍۙ ﴿٤٢

وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍۙ ﴿٤٣

لَا بَارِدٍ وَلَا كَر۪يمٍ ﴿٤٤

اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَف۪ينَۚ ﴿٤٥

وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظ۪يمِۚ ﴿٤٦

وَكَانُوا يَقُولُونَ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً ءَاِنَّا لَمَبْعُوثُونَۙ ﴿٤٧

اَوَاٰبَٓاؤُ۬نَا الْاَوَّلُونَ ﴿٤٨

قُلْ اِنَّ الْاَوَّل۪ينَ وَالْاٰخِر۪ينَۙ ﴿٤٩

لَمَجْمُوعُونَ اِلٰى م۪يقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿٥٠

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّٓالُّونَ الْمُكَذِّبُونَۙ ﴿٥١

لَاٰكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍۙ ﴿٥٢

فَمَالِـؤُ۫نَ مِنْهَا الْبُطُونَۚ ﴿٥٣

فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَم۪يمِۚ ﴿٥٤

فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْه۪يمِۜ ﴿٥٥

هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدّ۪ينِۜ ﴿٥٦

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ۟ ﴿٥٧

اَفَرَاَيْتُمْ مَا تُمْنُونَۜ ﴿٥٨

ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُٓ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٩

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوق۪ينَۙ ﴿٦٠

عَلٰٓى اَنْ نُبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ ف۪ي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُو۫لٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢

اَفَرَاَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَۜ ﴿٦٣

ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُٓ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤

لَوْ نَشَٓاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥

اِنَّا لَمُغْرَمُونَۙ ﴿٦٦

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٧

اَفَرَاَيْتُمُ الْمَٓاءَ الَّذ۪ي تَشْرَبُونَۜ ﴿٦٨

ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٦٩

لَوْ نَشَٓاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجاً فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠

اَفَرَاَيْتُمُ النَّارَ الَّت۪ي تُورُونَۜ ﴿٧١

ءَاَنْتُمْ اَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَـهَٓا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُ۫نَ ﴿٧٢

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعاً لِلْمُقْو۪ينَۚ ﴿٧٣

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظ۪يمِ۟ ﴿٧٤

فَلَٓا اُقْسِمُ بِمَوَاقِـعِ النُّجُومِۙ ﴿٧٥

وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظ۪يمٌۙ ﴿٧٦

اِنَّهُ لَقُرْاٰنٌ كَر۪يمٌۙ ﴿٧٧

ف۪ي كِتَابٍ مَكْنُونٍۙ ﴿٧٨

لَا يَمَسُّهُٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَۜ ﴿٧٩

تَنْز۪يلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ ﴿٨٠

اَفَبِهٰذَا الْحَد۪يثِ اَنْتُمْ مُدْهِنُونَۙ ﴿٨١

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢

فَلَوْلَٓا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَۙ ﴿٨٣

وَاَنْتُمْ ح۪ينَئِذٍ تَنْظُرُونَۙ ﴿٨٤

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥

فَلَوْلَٓا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَد۪ين۪ينَۙ ﴿٨٦

تَرْجِعُونَـهَٓا اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ ﴿٨٧

فَاَمَّٓا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّب۪ينَۙ ﴿٨٨

فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَع۪يمٍ ﴿٨٩

وَاَمَّٓا اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَم۪ينِۙ ﴿٩٠

فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَم۪ينِ ﴿٩١

وَاَمَّٓا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّب۪ينَ الضَّٓالّ۪ينَۙ ﴿٩٢

فَنُزُلٌ مِنْ حَم۪يمٍۙ ﴿٩٣

وَتَصْلِيَةُ جَح۪يمٍۙ ﴿٩٤

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَق۪ينِۚ ﴿٩٥

فَسَبِّـحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظ۪يمِ ﴿٩٦

    VAKIA SURESİ NUZÜLÜ

    Mushaftaki sıralamada elli altıncı, iniş sırasına göre kırk altıncı sûredir. Tâhâ sûresinden sonra, Şuarâ sûresinden önce Mekke’de nâzil olmuştur. Sadece 81-82. âyetlerinin Medine’de indiği rivayet edilmiştir; fakat bunların önceki ve sonraki âyetlerle konu ve üslûp açısından bir bütün oluşturması bu rivayetin gerçekliğinde tereddüt uyandırmaktadır (Derveze, III, 100). İbn Atıyye de bu sûredeki bazı âyetlerin Medine’de veya bir sefer sırasında indiğine dair rivayetlerin sağlam olmadığını belirtir (V, 238).

    VAKIA SURESİ'NİN KONUSU

    Kıyamet gününün gerçekliğinde asla kuşku duyulmaması gerektiği uyarısıyla başlayan sûrede geniş biçimde cennet ve cehennem tasvirleri yapılmakta; Allah Teâlâ’nın kudretinin kanıtlarından örnekler verilmekte, Kur’an’ın Allah katından indirilmiş bulunduğuna ve bunun insanlar için büyük bir nimet olduğuna dikkat çekilmektedir.

Mushaf sırasına göre bundan önce yer alan rahmân sûresiyle bu sûre arasında konu birliği açısından şöyle bağlar kurulmuştur: a) Önceki sûre Allah Teâlâ’nın celâl ve ikram (azamet ve kerem) sahibi olduğu belirtilerek sona ermiş, bu sûrede onun bu sıfatlarının tecellileri açıklanmıştır. b) Önceki sûrede Allah’ın nimetleri hatırlatılıp bunları yalan sayma tavrı ısrarla kınanmış, bu sûrede de kıyametin kopmasıyla artık bu gerçeğin inkâr edilemeyeceği bildirilip orada verilecek karşılıklardan söz edilmiş ve iş işten geçmeden bu gerçeğe uygun davranılması uyarısı yapılmıştır.

c) Önceki sûrede yükümlüler inkârcılar ve müminler şeklinde iki ana gruba ayrıldıktan sonra müminlere de derecelerine göre farklı nimetler (cennetler) verileceği bildirilmiş, bu sûrede de buna paralel üçlü bir tasnif yapılmıştır. d) Önceki sûrede göğün yarılmasından söz edilerek kıyamet tasvirine başlanmış, bu sûrede yerin sarsılması ve dağların toz duman olması haline değinilerek bu anlatım sürdürülmüştür (Râzî, XXIX, 139; Elmalılı, VII, 4699).

VAKIA SURESİ DİNLE   


Etiketler: Vakıa Suresi Türkçe Okunuşu, Anlamı, Arapça Yazılışı ve Önemi, Vakıa Nedir, Vakıa suresi ayeti, Vakıa suresi nuzulü, Vakıa suresi nerede indi, Vakıa suresi ne için indi | Mekteb-i Derviş

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Benzer Konular